Pengar till länets fågelsjöar

Våtmarksängarna vid sjön Tysslingen skall få årlig skötsel med hjälp av extra skötselbidrag från Naturvårdsverket.
Textstorlek:

Örebro län får runt 12,5 miljoner kronor i tilldelning från Naturvårdsverket för att förvalta länets 225 statliga reservat.

Därutöver blir det särskilda skötselbidrag för Kvismaren och Tysslingen samt ett anslag om 25 miljoner för att skapa nya reservat.

 

Naturvårdsverket har nu fördelat sina medel för innevarande år och 12,5 miljoner av dessa ska användas till skötsel av befintliga reservat.

– I vårt uppdrag ligger att vi ska förvalta dessa områden. Det innebär att vi på olika sätt sköter områdena så att värdefulla naturtyper och arter bevaras samt gör dem tillgängliga för medborgarna, förklarar Åsa Forsberg, tillförordnad enhetschef för naturskydd på Länsstyrelsen i Örebro, i ett pressmeddelande.

I länet finns idag 265 naturreservat.

Skyddsvärda områden ur aspekten att skydda värdefull natur men även med den viktiga funktionen att ge människorna som bor i länet en nära naturupplevelse.

– I år satsar vi lite extra på att bland annat sätta upp moderna stängsel I några av naturreservaten.

– Det handlar om marker som med betesdjurens hjälp hålls öppna och därmed skapar värdefulla livsmiljöer för en lång rad sällsynta växter och djur som är beroende av ett öppet och variationsrikt odlingslandskap, säger Åsa Forsberg.

Men utöver 12-miljonersbidraget tillkommer alltså en extra tilldelning av skötselbidrag för Kvismaren och Tysslingen.

Nytt för i år blir bland annat att slåttern av våtmarksängarna kring sjön Tysslingen går från att ha varit en del i restaureringsprojektet Reclaim till att bli en årligen återkommande skötselåtgärd.

Något som en stor mängd fåglar kommer att få nytta av och även för besökarna som kommer för att uppleva dessa fågelrika strandängar.

Till skötseln av Tysslingen har länsstyrelsen fått 400 000 kronor.

En annan viktig fågelsjö där det blir extra satsningar är Kvismaren.

Skötseln där består av att ”upprätthålla hävden” genom bete, vassröjning och emellanåt en del slåtter för att nå ett önskat resultat.

Till skötseln vid Kvismaren har anslagits 600 000 kronor.

Länsstyrelsen i Örebro län framhåller i pressmeddelandet att man under de senaste åren ”haft ett högt tempo” för att bilda nya naturreservat.

Därifrån meddelas också att år 2018 inte ska bli något undantag

Länsstyrelsen har nämligen fått 25 miljoner nya friska pengar för att fortsätta att skydda värdefull natur.

Det huvudsakliga syftet i nuläget är att skydda länets värdefulla skogsmiljöer.