Återvinningsstationen i Hidinge/ Lanna har fått bygglovet upphävt av Länsstyrelsen efter en överklagan från Best fastighet AB. Foto: Peter Eriksson
Caroline Elfors (M) Foto: Lekebergs kommun
Länsposten 26 oktober 2023.
Återvinningsstationen i Hidinge/Lanna. Hidinge idrottshall i bakgrunden. Foto: Peter Eriksson

Upphäver bygglov för återvinningen i Lanna

Länsstyrelsen upphäver Sydnärke miljö- och byggnämnds beslut om bygglov och startbesked för uppförande av återvinningsstationen, ÅVS, i Lanna. Ärendet återgår nu till nämnden för fortsatt handläggning.

Knappt hade återvinningsstationen i Lanna hunnit öppna förrän bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen. Detta efter en överklagan från Best Fastighet AB genom ett juridiskt ombud. Företaget äger en intilliggande fastighet och menar att i gällande detaljplan pekas platsen för återvinningsstationen ut som parkering, centrum, bostäder, vård, handel, kontor och skola.

Uppförande av en återvinningsstation på platsen är då inte förenligt med den i planen angivna markanvändningen.

Inte nödvändig

”Nämnden har inte tagit ställning till om avvikelsen kan godtas enligt 9 kap. 31 b § eller 31 c § PBL. Nämnden anger felaktigt att återvinningsstationen är ett lämpligt komplement till centrumverksamheten. En återvinningsstation utgör inte ett komplement till centrumverksamhet. En återvinningsstation är inte nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt som Centrum” hävdar Best Fastighet AB.

Buller och nedskräpning

Dessutom påpekar bolaget även att det kan uppstå konflikter vid etablering av återvinningsstationer, vilket ytterligare talar mot att tolka in användningen som komplement till Centrum. Det skulle tydligt angetts i planen att området varit tänkt att användas för återvinning. Avstånd till närmaste bostadshus är 80 meter, idrottshall 75 meter och förskola 14 meter. Då återvinningsstationen för med sig ökad trafik, buller och nedskräpning är det olämpligt att placera den så nära dessa byggnader.

Kan finnas en lösning

Förpackningsinsamlingen, FTI, ansökte om bygglov på Lekebergs kommunfastigheters mark. Sydnärke miljö- och byggnämnd beviljade bygglov och startbesked den 22 juni för fastigheten Vreta 1:38 på en yta av drygt 700 kvadratmeter. Därefter satte arbetet igång med att förbereda för återvinningsstationen som varit efterlängtad i flera år då det saknats en sådan i det tättbefolkade området.

Sista datum för kommunen och FTI att eventuellt överklaga upphävandet av bygglovet var den 8 november.

Den 7 november pratade Länsposten med kommunstyrelsens ordförande Caroline Elfors (M). Då visste hon inte om länsstyrelsens beslut skulle komma att överklagas.

– Det är inga andra boende som har klagat. Vi jobbar på en lösning och tror att vi kan lösa det här tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund och FTI men exakt hur vet vi inte än.