Fastighetsköp ska ge dubbla vinsteffekter

Textstorlek:

Pålsboda Bioenergi AB har förvärvat två fastigheter som nu läggs som helägda dotterbolag under moderföretaget.

– Det som också är bra för Pålsboda är också bra för Pålsboda Bioenergi, menar fastighetsbolagens vd, Gösta Hedlund.

Pålsboda Bioenergi AB har sedan 2001 drivit värmerörelse lokalt med 150 fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet.

Investeringsvolymen från starten fram till i dag är cirka 50 miljoner kronor.

Bolaget bildades 1999 av en grupp skogsbrukare i avsikt att starta värmerörelse i Pålsboda.

När förutsättningarna att gå till handling stod klara bildades aktiebolaget med sju skogsbrukare som delägare. I samband med det skrevs värmekontrakt med Hallsbergs kommun och Hallsbergs Bostadsstiftelse.

Byggnationen av anläggningen, med en panncentralbyggnad, sattes igång och en utbyggnad av kulvertnätet för att nå ut till fler värmeköpande fastigheter har pågått under 2002-2015.

Panncentralen ligger på en tomt i östra industriområdet och kulvertar drogs under järnvägen fram till abonnenterna.

I nuläget köper 148 fastigheter värme från bolaget och av dessa är 114 villor. Övriga abonnenter är hyreshus, industrier, skola, kyrkor, vårdcentral och äldreboende.

– Unikt för vårt värmeföretag är att vi står för hela kedjan av värmeleveransen. Från produktion av skogsbränslet ute i skogen fram till mottagarfastighetens eget värmestystem, säger Gösta Hedlund, tidigare vd under 17 år för PBAB.

Företagets årsomsättning är cirka 8 miljoner kronor och man sysselsätter fem personer på heltid.

– Dessutom genereras ett flertal arbetstillfällen för lokala företag med bränsleproduktion samt underhålls- och utbyggnadsarbeteten, påpekar Hedlund.

För värmeproduktionen använder företaget 99,974 procent lokalt producerad skogsråvara.

Gösta Hedlund innehar nu vd-ansvaret för moderbolagets två nyinköpta och fristående fastighetsbolag.

Bolaget har så att säga vidgat inriktningen när de i slutet av förra året tecknade köpeavtal gällande två fastighetsbestånd i Pålsboda.

Dels var det fastigheten vid Köpmangatan 3 som nu förvaltas under bolagsnamnet, Centrumhuset i Pålsboda AB, vilken har en uthyrningsbar yta om 865 kvadratmeter.

Hälften är en kontorsyta, även användbar för affärsverksamhet, dagis eller liknande ändamål. En del av ytan är uthyrd till Handelsbanken och Bankomat AB.

Den andra förvärvade fastigheten är Södra Bangatan 6-14 som är av industrikaraktär och omfattar en yta på 7 565 kvadratmeter. Den fastigheten går nu under bolagsnamnet, Pålsboda Företagshotell AB.

Den består av flera byggnader i olika utförande och varierat skick. Även där är en del av lokalerna redan uthyrda, bland annat för tillverkning av tyngre industriella produkter.

Tanken är att den fastigheten med ett flertal byggnader ska användas som företagshotell för uthyrning till företag, organisationer och i mindre omfattning till privatpersoner.

En anledning till att Pålsboda Bioenergi AB köpte in fastigheterna och bildade två separata bolag var att man upptäckt att de båda objekten hade en alltför dålig uthyrningsgrad.

– De ägdes tidigare av stora fastighetsbolag utan lokal förankring. Vi tänkte att fastigheterna skulle må bättre av lokalt ägande och att vi skulle ha lättare att hitta hyresgäster till vilka vi samtidigt kan leverera värme, förklarar Gösta Hedlund.

Målet, menar Hedlund, är att fylla fastigheterna med hyresgäster som till en större del har ett långsiktigt perspektiv gällande sina verksamheter.

Samtidigt ger det ju möjlighet för Pålsboda Bioenergi att utöka leveransen av fjärrvärme eftersom de nu råder över fastigheternas uppvärmningssystem.

– Det blir en winwin-effekt där vi kan medverka till en positiv utveckling av Pålsboda genom att orten, företagen och vårt eget företag kan gynnas, konstaterar Gösta Hedlund.

Tidsplanen för fastigheterna är att de ska ha en tillfredställande beläggningsgrad inom tre år, och investeringarna i fastigheterna ska betraktas som långsiktiga.