Turistprojekt ska stärka Tiveden

Projektledaren Sebastian Sjöberg ser fram emot att få arbeta med besöksnäringens utveckling och förbättra upplevelsen för besökaren i och runt Tivedens nationalpark.
Textstorlek:

Jordbruksverket har beviljat kommunen projektstöd inom landsbygdsprogrammet för att utveckla och förbättra upplevelserna för besökare i Tivedsområdet.

Jordbruksverket har beviljat kommunen projektstöd inom landsbygdsprogrammet för att utveckla och förbättra upplevelserna för besökare i Tivedsområdet.

– Ett av mina uppdrag blir att uppmuntra till samarbete mellan olika aktörer i meningen att underlätta för besökarna, förklarar Sebastian Sjöberg som anställts som projektledare.

Projektet som går under namnet, Besöksvänliga Tiveden, ska pågå under tre år och och det är utvecklingsenheten i Laxå kommun, med Mats Fransson som chef, som står som projektägare.

Näringslivsstrategen Hans Traav var den som initierade projektet med sina tankar och känsla för Tivedens utvecklingspotential.

– Projektet bygger också på ett samarbete mellan tre kommuner. Laxå, Askersund och Karlsborg, berättar Sebastian Sjöberg som nu inlett sitt arbete som projektledare.

Han har redan konstaterat att det aktuella projektområdet är fyllt med olika former av gränsdragningar som län, kommuner, landskap, församlingar och socknar.

– Jag hoppas att projektet ska bidra till ett ökat samarbete över alla gränser.

Sebastian beskriver sig själv som en outdoor-intresserad civilekonom med rötterna på landsbygden norr om Motala.

I släktleden finns även en fastighet i södra delen av Tiveden där han gärna ägnar en del av sin fritid.

– Intresset för landsbygden har alltid funnits inom mig. Det här blir perfekt eftersom jag väl känner till de tre kommunerna.

– Jag bor numera i Karlsborg, jobbar i Laxå och har under många besök tagit del av vad som finns i Askersund, konstaterar han.

Projektet har ett övergripande syfte och en rad av delmål.

Dels att utveckla Tiveden som besöksdestionation och dessutom att förbättra upplevelsen för besökare samt att på olika sätt göra området mer lättillgängligt.

– Det är de övergripande målen och resultatet ska ju bli att skapa en helhet för besökaren, förklarar Sebastian.

I projektbeskrivningen för beslutet från Jordbruksverket står även angivet vikten av att även skapa erfarenheter och nya kunskaper från andra platser i landet.

Likaså tvärtom, att andra aktörer ute i landet ska kunna ta del av Tiveds-projektets framskridande, där en nationalpark söker samverka med lokal besöksnäring.

Sebastian menar att viktiga delar för att nå framgång och öka besöksintresset är tillgången av aktiviteter, mat och boende. Något som kräver samarbete och att man måste inrätta fasta samverkansmål.

– Det handlar om 18 mål som ska uppfyllas och på lång sikt riktade på att verka för en levande landsbygd och att stärka attraktiviteten att bo på landsbygden, menar Sebastian.

– Mål som intresserar mig som landsbygdsivrare. Jag tror ju på landsbygden och möjligheten att utveckla den.

Han har inlett arbetet med att inventera vad som finns, starta besöksundersökningar för att bland annat kartlägga vad som efterfrågas och vad som saknas.

– I arbetsuppgiften ingår att skaffa sig en helhet genom att besöka aktörer i området men även att knyta kontakter i kommunerna och inte minst på länsnivå.

– Lokalt handlar det om vad turismaktörerna har för behov och identifiera samarbetsmöjligheter och luckor i utbudet, säger Sebastian Sjöberg.

Budgeten totalt för de tre projektåren ligger på cirka fyra miljoner kronor.

Av dessa står Jordbruksverkets satsning på landsbygdsprogrammet 2014-2020 för den största delen.

Övriga finansiärer är Naturvårdsverket, Region Örebro län, Länsstyrelsen samt de tre kommunerna Laxå, Askersund och Karlsborg.