Roland Karlsson (S) och Therese Magnusson (S) partiföreträdare, Laxå kommun.
Landsbygd i fokus i årets val. Foto: Sofie Isaksson
Tårtkalas i Kilsmo när invigning av utegymmet firades i maj 2022. Foto: Sofie Isaksson
November 2021. Barnen på Jordgubbens förskola i Finnerödja visar stolt upp sin bäverhydda. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson
2020 I Östernärke samlade boende in 1678 namnunderskrifter i protest mot neddragningar i kollektivtrafiken. Deöverlämnades dessa till regionfullmäktiges ordförande Torgny Larsson. Foto: Ann-Louise Larsson
Foto: Sofie Isaksson
Anders Åhrlin (M) oppositionsråd, Örebro kommun. Foto: Örebromoderaterna
Anna Hedström (S) 1:e vice ordförande Landsbygdsnämnden, Örebro kommun. Foto: Ulrika Olausson
Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD) partiföreträdare, Laxå kommun Foto: Ulrika Olausson

Politikerna om landsbygdens viktigaste frågor: service, infrastruktur, företagande, boende och hållbarhet

Länspostens valbevakning går vidare med en djupdykning i vad länets politiker vill med landsbygden. Här har vi vänt oss till företrädare för det största majoritets- respektive oppositionspartiet i länets största kommun, Örebro, och i en av de minsta, Laxå.

Service och infrastruktur

Anna Hedström (S) 1:e vice ordförande Landsbygdsnämnden, Örebro kommun. Foto: Ulrika Olausson

Anna Hedström (S):

Föreningar och organisationer har en viktig roll i landsbygdens utveckling och där kan kommunen stötta på olika sätt. Vi vill fortsätta med medborgardialog och -budget.

Man kan aldrig få stadens servicenivå, men man måste kunna ta sig dit. Framtidens kollektivtrafik kan utvecklas till exempelvis minibussar eller samverkan med postdistribution.

Affärer kan aldrig drivas av kommunen, men kommunen kan ge förutsättningar genom byggnadslov och miljötillstånd. Det handlar också om lojalitet till bygden – att man handlar i sin lokala affär.

Angående nedläggning av skolor väger barnperspektivet tyngre än landsbygdsperspektivet. Barn har rätt att få sitt sociala behov tillgodosett, och finns det inte tillräckligt elevunderlag får de inte det.

Utbyggnaden av fiber och mobilnät ska säkerställas. Ett problem är att infrastrukturen för fiber avreglerats, vilket medfört en del oseriösa aktörer. Vi bevakar detta intensivt.

Anders Åhrlin (M) oppositionsråd, Örebro kommun. Foto: Örebromoderaterna

Anders Åhrlin (M):

Ett sätt att stärka landsbygden är att etablera villaområden på landsbygden istället för i staden. När attraktivt boende finns, ökar också inflyttningen och därmed efterfrågan på service som kollektivtrafik, skolor, omsorg och livsmedelsbutiker.

Problemet med landsbygdens skolor är att det är svårt att rekrytera behöriga lärare till framförallt högstadiet. Men landsbygdens barn måste få samma kvalitet på utbildningen som stadens. Låg- och mellanstadium menar vi ska finnas i närområdet.

Vi vill satsa på en utbyggnad av VA-nätet runt Örebro och tillse bredbandsutbyggnaden.

Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD) partiföreträdare, Laxå kommun Foto: Ulrika Olausson

Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD):

KD gick framåt rejält, då vi stoppade nedläggningen av skolan i Finnerödja. Men det finns förstås en gräns, elevunderlaget måste vara tillräckligt för att undervisning ska kunna bedrivas.

Vi har kämpat för fiberutbyggnad i många år, men det är samma sak där. Underlaget räcker inte.

Detsamma gäller för livsmedelsaffärer och kollektivtrafik. Om man väljer att handla på andra ställen eller ta bilen istället för bussen, kan inte den servicen vara kvar.

Byalag och föreningar är viktiga och kommunen kan stärka samarbetet med dem. Initiativen måste komma från dem som bor och verkar lokalt. Vi hoppas att fler ska upptäcka vad som finns här istället för att söka aktiviteter på andra platser.

Therese Magnusson och Roland Karlsson (S):

Socialdemokraterna har en omfattande landsbygdspolitik, som exempelvis innebär bidrag till affärer. Men det gäller också att ortsborna väljer att handla lokalt.

Måluppfyllelse i skolan är viktigt, så att ungdomarna får behörighet till gymnasiet. Vi måste jobba hårdare med lärarnas arbetsmiljö. Laxå kommun har i dag 59 procent behöriga lärare, lägst i regionen.

Vi vill också satsa på vård och omsorg och jobba med arbetsmiljön där. Det är ju en kedja som hänger ihop för att människor ska vilja bosätta sig här: bra skola, bra jobb.

Vad gäller fiberutbyggnad och mobiltäckning måste vi bli bättre på att skapa förutsättningar genom att aktivt uppvakta våra riksdagsledamöter. Kollektivtrafiken behöver säkerställas och järnvägen byggas ut. Det är vårt jobb att lyfta frågorna till högre ort.

Företagande och boende

Anna Hedström (S) 1:e vice ordförande Landsbygdsnämnden, Örebro kommun. Foto: Ulrika Olausson

Anna Hedström (S):

Det är viktigt att verksamheterna på landsbygden följer med i den gröna omställningen genom nytänkande: ekologiskt jordbruk, gårdsbutiker, eldrivna jordbruksmaskiner. Av miljöskäl har vi inget annat att välja på.

Vi behöver samverka för att stödja en sådan utveckling, att ge stöd till organisationer för att öka kunskapen om kedjan ”från producent till konsument”.

Anders Åhrlin (M) oppositionsråd, Örebro kommun. Foto: Örebromoderaterna

Anders Åhrlin (M):

Energifrågan och landsbygdsfrågan hänger ihop. Drivmedelsskatten är ett jätteproblem. Jag bor på landsbygden och i min familj kan vi inte ha enbart en bil. Vi har många kilometer till närmaste busshållplats och det är skjuts till fotbollsträningar. Det är så man har det på landsbygden och de som bor där ska inte straffas för det.

Samhällstrenden med ökad digitalisering förbättrar möjligheterna för företag att etablera sig på landsbygden.

Strandskyddet måste luckras upp för att skapa möjligheter att utveckla landsbygdens verksamheter.

Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD) partiföreträdare, Laxå kommun Foto: Ulrika Olausson

Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD):

Laxå kommun kommer relativt bra ut i näringslivsundersökningar. Vi har fått hit ett antal nya företag, exempelvis i Hasselfors.

För att företagen ska hitta oss behöver vi informera om att här finns ledig mark till bra priser. Detta görs redan.

För att stimulera företagandet åkte vår näringslivsutvecklare ut till företagen och diskuterade potentialer. Det var uppskattat.

Roland Karlsson (S) och Therese Magnusson (S) partiföreträdare, Laxå kommun.

Therese Magnusson och Roland Karlsson (S):

För nyetablering av företag gäller det att skapa kontaktytor med befintliga företag, eftersom det ofta handlar om avknoppningar. De är ofta högteknologiska och vi har ett bra industriprogram på Alléskolan som kan tillse arbetskraftsbehovet. Vi behöver en dialog så att ungdomarna vet vilka jobb som finns här.

De höga dieselpriserna är en viktig fråga, och man ska inte behöva lägga ner som lantbrukare på grund av detta. Det handlar ju om livsmedelsberedskap.

En liten kommun som vår är ofta utsatt för ”social dumpning” (när en kommun får personer i behov av stödinsatser att flytta till en annan kommun utan att personen själv uttryckt en tydlig vilja att flytta, red. anm.). De har inget när de kommer hit. Ingen försörjning, ingenting. Och de finns inga mängder av jobb här som de direkt kan komma in i. Man lurar dessa människor som redan är utsatta.

Hållbarhet

Anna Hedström (S) 1:e vice ordförande Landsbygdsnämnden, Örebro kommun. Foto: Ulrika Olausson

Anna Hedström (S):

Målet för Örebro kommun är att vara självförsörjande på grön el. Och den gröna energin finns på landsbygden, exempelvis i vindkraften. Tyvärr blir det ofta motsättningar här.

Att bygga ny kärnkraft är inte försvarbart i nuläget, men inte heller att lägga ner anläggningar som inte är uttjänta. Vartefter utvecklingen går framåt måste man utvärdera och kanske omvärdera de olika teknologierna.

Anders Åhrlin (M) oppositionsråd, Örebro kommun. Foto: Örebromoderaterna

Anders Åhrlin (M):

Miljö- och klimatdebatten har ofta ett stadsperspektiv, vilket gör att jordbruket, skogsbruket och jägare utmålas som bovar, vilket de inte är. Därmed inte sagt att dessa verksamheter inte kan utvecklas med hållbara tekniker.

Energikrisen vi ser idag är inte ny och kärnkraft är det omedelbara svaret. Sverige med sitt ”know how” kan bli en förebild för resten av världen i produktionen av ren el.

Samtidigt måste livsstilsförändringar ske där kvalitet går före kvantitet. Kvalitetstänkandet gynnar också den svenska livsmedelsproduktionen.

Beslut om vindkraft måste förankras på lokalpolitisk nivå och därför är vi för det kommunala vetot för vindkraft.

Sverige måste också göra upp med rovdjursfrågan och lyssna på vad landsbygden säger om exempelvis varg.

Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD) partiföreträdare, Laxå kommun Foto: Ulrika Olausson

Ivonny Falk och Håkan Gustavsson (KD):

Energifrågorna är viktiga för en levande landsbygd, om vi vill ha en sådan. Man stänger kärnkraftverken utan att vara i fas med utbyggnaden av exempelvis vindkraft, och höga elpriser drabbar landsbygden och kommunen i stort. Dieselrabatten måste finnas för dem som behöver den. Det måste finnas långsiktighet.

Vad gäller vindkraft finns det fortfarande osäkerheter kring hur den påverkar fågelliv, insektsliv och så vidare. Och den kan inte bli mer än ett komplement, eftersom den är så instabil.

Vi jobbar för att ta vara på det lokalproducerade. Maten i våra egna verksamheter ska komma ifrån närområdet.

Roland Karlsson (S) och Therese Magnusson (S) partiföreträdare, Laxå kommun.

Therese Magnusson och Roland Karlsson (S):

Det har varit mycket konflikter runt vindkraftverken. Vindkraftsparkerna påverkar landsbygden så mycket, både fågellivet och människor i form av ljud och skuggor. Vi vill först satsa på solenergi, som inte påverkar omgivningen på samma sätt.

Andra miljöproblem är utdikningen av sankmarkerna. Och dammar som man rivit ut, som annars kunnat fungera som reservoarer.

När det gäller rovdjurspolitiken, är det viktigt att man skyddar landsbygdens näringar. Man måste få ha sina djur ifred för exempelvis vargen.