Utredningen förslår att kommunerna även i framtiden ska ha kommunalt veto vad gäller vindkraft. Foto: Arkiv: Cathrine Gustavsson

Förslag på en effektivare vindkraftsutbyggnad

Kommunerna kan fortsätta säga nej till vindkraft, men det måste vara kopplat till vad som står i översiktsplanen. Det är förslaget i en statlig utredning som precis blivit klar.

Just nu finns flera planer och utredningar på gång i Örebro län vad gäller utbyggnad av vindkraft. Länsposten har nyligen skrivit flera artiklar om undersökningar som pågår öster om Hjortkvarn samt i närheten av Brevens bruk.

SVT har haft inslag om vad som är på gång i Kedjeåsen. I Odensvi, intill Dovra sjöar, pågår också undersökningar.

Utredning klar

Nu har regeringens utredare Lise Nordin presenterat ett förslag om kommunerna och vindkraften. Utredningen heter ”En rättssäker vindkraftsprövning”, SOU 2021:53.

– Vi uppfattade direktivet så att vi skulle hitta en modell där det kommunala självstyret var säkrat men där det blev en effektivare och mer förutsebar process, säger Lise Nordin, som sett att det förekommit debattartiklar som uttryckt en farhåga att kommunernas makt skulle minska.

Fram till nu har bestämmelser i miljöbalken gjort att kommuner haft vetorätt att säga ja eller nej.

– Det svåraste har varit hur vi ska reglera kommunens beslut kring markanvändning, vilket verktyg som ska användas. Kopplingen till översiktsplanen var det som krävde mest tankekraft och förankring med olika aktörer, säger Lise Nordin.

Vetorätt kvar

Utredningens förslag är att kommunerna även fortsättningsvis ska ha vetorätt, men att den i fortsättningen måste nu vara kopplad till översiktsplanen, ÖP.

– Om kommunen skrivit in i sin ÖP att det finns områden där man planerar för vindkraft ska kommunen som huvudregel tillstyrka en ansökan, säger Lise Nordin.

Förslaget är också att kommunerna måste ge besked tidigare i processen, senast sex månader efter att en projektör begärt det. Kommunernas beslut begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändning.

Remiss trots läget i riksdagen

Ett positivt kommunbesked är en förutsättning för att en projektör ska kunna lämna in en ansökan om att få tillstånd. Sedan är det tillståndsmyndigheten som ska pröva om vindkraftverk verkligen kan ges tillstånd med hänsyn till exempelvis naturmiljöintressen.

Nu går förslaget ut på remiss. Lise Nordin har fått info om att det kommer att ske före sommaren, trots det oklara parlamentariska läget i Sverige. Tidigast nästa sommar kan det komma ett beslut, men då krävs att det i höst finns en regering på plats som vill ta förslaget vidare.