Prenumerationsvillkor

(Sveagruppen Media AB org.nr. 559068-5755)

Allmänt

Genom att du betalar för och tar emot tidningen accepterar du Sveagruppen Media AB:s kallas nedan (”SGM”) vid var tid gällande prenumerationsvillkor för tidningen och därtill hörande användarkonto.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Avtalstid

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att tidningen levereras tills uppsägning av prenumerationen sker genom att du kontaktar vår kundtjänst innan ny avtalsperiod påbörjas. Om du har tecknat en prenumeration som betalas via faktura anses prenumerationen förnyad om uppsägning inte sker senast tre (3) veckor före ny avtalsperiod.

Om du tecknat en månadsvis löpande prenumeration som betalas med bank- eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast sju (7) dagar före ny avtalsperiod.

Om du tecknat en månadsvis löpande prenumeration med betalning via autogiro är avtalstiden 30 dagar plus innevarande dagar i månad med början den du dag du genomför köpet. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast tio (10) dagar före ny avtalsperiod.

OBS! Utebliven prenumerationsbetalning gäller inte som uppsägning av prenumerationen och SGM äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du SGM:s kundtjänst. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundtjänst senast en vecka före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

Uppsägning

Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss via SGM:s kundtjänst.

Utöver vad som framgår av dessa villkor har SGM alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

När SGM mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Bilagor, reklam mm

Din prenumeration omfattar förutom tidningen Länsposten också sådant material som finns ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

Betalning och avgifter

Du betalar din prenumeration i förskott. Du kan betala med faktura, bank- eller kreditkort eller autogiro. Förskottsbetalning återbetalas inte.

Om du vill avsluta din prenumeration i förtid, innan din tidsbestämda prenumeration eller den tid du betalat prenumerationen för har gått ut, meddelar du SGM:s kundtjänst detta.

Om betalning för prenumeration uteblivit skickar SGM en betalningspåminnelse till dig. Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har SGM rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att SGM upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har SGM rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. SGM kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

För autogiro sänder vi dig ett medgivande som vi behöver få tillbaka påskrivet vilket berättigar oss att dra pengar från ditt konto. Om vi inte får in ditt medgivande i tid kan vi inte starta autogirodragningen och då går prenumerationen över till ordinarie pris på faktura.

Betalning med kort

Vi använder oss av PayEx för säkra betalningar. Mer information om Payex finns på www.payex.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Payex. Payex har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Uppehåll

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration ber vi dig kontakta SGM:s kundtjänst.

Ett uppehåll på kortare tid än 7 dagar, 2 utgivningar är inte möjlig.

Har du ett uppehåll på 8 dagar eller längre förlängs din prenumeration med de dagar som uppehållet avser.

Observera att vid beräkning av uppehåll i och eventuell framflyttning av en prenumeration räknar vi bara sådana dagar då SGM ger ut en tidning. Omfattar ditt uppehåll i eller din framflyttning av din prenumeration en så kallad tidningsfri dag, räknas denna dag inte in i ditt uppehåll eller i framflyttningen av din prenumeration.

Leverans

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig regelbundet utan störningar. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. SGM:s ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna exemplar begränsas till prenumerationspriset för dessa. Vilket innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal utgivningsdagar alternativt reduceras priset beroende på betalningssätt.

Skulle det inträffa att tidningen uteblir, ring SGM:s kundtjänst på telefon 021-470 26 26 för information om orsaken.

Priser

Information om priser för SGM:s tjänster och prenumerationserbjudanden finner du på vår hemsida www.lansposten.se. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

Villkorsändring

SGM har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på www.lansposten.se eller på annat tydligt sätt. Om SGM skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid, se närmare under rubriken Uppsägning. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske av SGM.

e-SB(E-tidningen)

I din prenumeration ingår E-tidningen (e-SB) och vårt mål är att E-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande. Skulle det inträffa att E-tidningen inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner den ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Delning av digitala konton

Prenumeranter på tidningen kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmarnas underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker det samma även för underkonton.

Personuppgifter enligt GDPR (ersätter tidigare PuL)

Sveagruppen Media AB äger ett gemensamt register över företagets kunder. Registret innehåller namn, personnummer, adress/teleadress, telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Dina personuppgifter behandlas och sparas för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss. Exempelvis använder vi oss av ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra erbjudanden, till exempel genom att vara med på våra tävlingar och utlottningar.

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid du har en pågående prenumeration och för tid därefter då du kan utnyttja våra tjänster och erbjudanden. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivs ovan.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som finns inom samma ägarstruktur. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas distributörer i samband med tidningsdistribution, finansiella institut som tillhandahåller betalningslösningar samt marknadsundersökningsföretag som genomför profilering av potentiella och befintliga kunder på marknaden. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för den behandling som de gör av dina personuppgifter.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har rätt att ta del av, rätta och komplettera de personuppgifter vi har om dig och hur de används. En begäran om detta sänds skriftligen till, Sveagruppen Media AB, Box 1114, 721 28 Västerås eller till prenumeration@sveagruppenmedia.se. Du har också alltid rätt att återkalla lämnade samtycken.

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss passar dig och dina intressen.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via Mina sidor, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på prenumeration@sveagruppenmedia.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta oss på e-post prenumeration@sveagruppenmedia.se eller telefon 021-470 26 26.