Vi står inför svåra utmaningar och ändrat utbud

Replik från Andreas Svahn, regionråd (S) på ”Fake news Andreas Svahn”

Region Örebro län står liksom övriga Regionsverige inför ett svårt ekonomiskt läge. Samtidigt som vi befinner oss i en ekonomisk kris som av många anses vara värre än 90-talskrisen måste vi också hantera en förändrad demografi, där en allt lägre andel i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre.

Mest påtaglig blir denna förändring i lands- och glesbygd, även om de större städerna också påverkas av en förändrad demografi. Vi ser nu de lägsta födelsetalen i modern tid, samtidigt som andelen personer över 80 år ökar med 50 procent. Detta innebär att samhället måste ställas om. Kommuner behöver se över behovet av förskoleplatser när barngrupperna krymper, och flytta över mer resurser till äldreomsorgen. På samma sätt behöver vi som region säkerställa att resurserna används på bästa sätt – för den demografiska utvecklingen innebär också att en lägre andel personal inom sjukvården i förhållande till personer med vårdbehov ska bedriva sjukvård för fler med ökade behov. Detta utan att statsbidragen räknas upp i takt med förändrade behov och kostnadsökningar.

Vi behöver alltså säkerställa ett effektivt resursanvändande, både sett till ekonomiska såväl som personella resurser. Vi kan inte längre bedriva vård på samma sätt som vi alltid har gjort, för förutsättningarna har förändrats. Människor har förflyttat sig och medellivslängden har ökat. Att befolkningen ökar i större städer och i hög grad minskar på landsbygden är en fråga som definitivt kan och bör diskuteras politiskt, men som regionpolitiker och som ansvariga för hela länet måste vi förhålla oss till den verklighet som råder. Att medellivslängden ökar är däremot något som är mycket positivt och ett bevis på att vårt välfärdssamhälle fungerar. Ett resultat av ett aktivt folkhälsoarbete, förbättrad levnadsstandard och inte minst ett resultat av en utvecklad hälso- och sjukvård i världsklass.

I norra länsdelen minskar befolkningen och sjukvården är inte organiserad på ett effektivt sätt. Jag är väl medveten om de utmaningar som finns, inte minst kopplat till geografiska avstånd. Samtidigt så ser professionen att det finns förändringar som skulle kunna leda till bättre vårdflöden. Det finns i allra högsta grad ett behov av en stabil akutmottagning i Lindesberg, men det är inte hållbart att bemanna kirurgiska jourlinjer. Istället skulle de resurserna kunna nyttjas effektivt och bidra till att fler fick vård snabbare. Därför ser förvaltningen nu över möjligheten till att öka antalet planerade operationer på både Lindesbergs- och Karlskoga lasarett, samtidigt som man ser över hur dessa operationer kan minskas på USÖ. Genom att samordna viss typ av vård på olika sjukhus kan man uppnå synergieffekter. Medarbetarna får möjlighet till ett ökat kollegialt utbyte och organisationen blir mindre sårbar. Vid mindre enheter är man mer sårbar vid olika typer av personalbortfall, såsom vid föräldraledighet, sjukskrivningar eller under semesterperioder, något som ofta leder till ett behov av hyrläkare.

Lindesberg har idag tre vårdcentraler på fyra orter. Förslaget om en samordning av vårdcentralerna i Lindesberg kommun innebär inte att vården försvinner från Storå, Fellingsbro eller Frövi. Däremot kommer utbudet och öppettiderna att förändras. I Storå är planen att det ska finnas en distriktssköterskemottagning och möjlighet att träffa såväl diabetes- som astma/KOL-sjuksköterska. I det förslag som presenterats är man även tydlig med att det ska finnas en flexibilitet att anpassa verksamheten efter de behov man ser hos befolkningen. Det kan exempelvis bli så att läkare kommer att finnas på plats vissa tider om det är ett behov som uppstår.

Tanken är således inte att fler ska behöva resa till USÖ i tid och otid. Den nära vården ska finnas kvar runt om i Lindesberg precis som det fortsatt ska finnas vårdcentral i Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Man ska också fortsatt kunna söka vård på akutmottagningen i Lindesberg om behov av akutsjukvård uppstår. Skulle det behöva hanteras kirurgiskt kan det dock bli så att man blir skickad till USÖ. På samma sätt som många idag, oavsett om de bor i Ljusnarsberg eller Askersund åker till Lindesbergs lasarett för ortopediska operationer, eller till Karlskoga lasarett för bråckoperationer. Du som patient ska dock inte behöva fundera över vart du ska, utan kunna lita på att du får en högkvalitativ och säker vård oavsett på vilket sjukhus eller lasarett den utförs.

Gällande fake news-frågan så vill jag förtydliga: det har cirkulerat påståenden om att Region Örebro län finansierar byggandet av Citylinjen i Örebro kommun. Dessa påståenden har även förekommit på debattsidorna i media, vilket var det som åsyftades. Att regionen finansierar detta stämmer inte, byggandet av Citylinjen finansieras av Örebro kommun och svenska staten, genom Trafikverket.

Relaterade artiklar:

Skäms du inte för fake news, Andreas Svahn? (2024-04-11)