Fortsättningsvis ska heltidsarbete vara det normala i kommunen

Den nya majoriteten i Lekeberg basunerar ut att nu har man tagit bort den så kallade Heltidsresan, för de anställda i kommunen. Om detta går att läsa på bland annat Facebook. Det man då bör göra är att kritiskt granska, hur beslutet kom till när det infördes.

Den nya majoriteten säger att man tagit bort heltidstvånget vilket är totalt missvisande. Det enda de reglerat är att det framåt ska vara närmaste chef som kan bevilja undantag, inte som tidigare beslut, förvaltningschef. I övrigt är det ingen förändring. I praktiken gäller fortsatt att heltid ska vara det normala. Det kan betyda att arbetet kan bli lidande och olikheter beroende på var i organisationen man arbetar.

Vad är då Heltidsresan? Det är en omställning som syftar till att få fler att gå från deltid till heltid för att öka tillgången på personal och är också en del i SKR:s nio rekryteringsstrategier att fler jobbar mer, alltså ett steg på vägen till att lösa tillgången på personal inom bristyrken. SKR och Kommunal startade denna resa med målsättning att: ”tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid”.

Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning eftersom barn, unga och äldre ökar markant men inte personer i arbetsför ålder. Målsättningen är att heltidsarbetet ska vara det normala i välfärden.

Redan i december 2017 beslutades av alliansen – C, M, L och KD, att en arbetsgrupp med representanter från dåvarande kultur- och bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen skulle bildas.

I Lekebergs kommun arbetade då totalt sett 69 procent heltid, deltidsarbetande utgjorde 31 procent. Om alla månadsavlönade skulle gå upp tid och arbeta heltid skulle det motsvara 138 heltidsarbetande. Prognosen för kommunen sa att vi inom de fyra kommande åren (2017-2021) skulle behöva 50 medarbetare för att täcka enbart pensionsavgångar, att fler jobbar mer är avgörande för att vi ska kunna möta behoven av en fungerande välfärd och kunna erbjuda medborgare trygghet och god service.

Det är samtidigt en jämställdhets- och arbetsmiljöfråga. Det finns stora skillnader i livsinkomst mellan kvinnor och män och möjligheten till val av eller att endast bli erbjuden deltid bidrar till att låta den strukturen leva kvar. Att ha heltid som norm betyder inte att man inte kan gå ner i arbetstid, det finns fortfarande lagstadgade rättigheter för detta vid t.ex. föräldraledighet och studier.

Genom att öka sysselsättningsgraden hos medarbetare kan Lekebergs kommun också öka kontinuitet och kvaliteten i de tjänster kommunen erbjuder då bemanningen bygger på att fler med erfarenhet och utbildning arbetar istället för att bygga upp delar av bemanningen på vikarier. Det ökar tryggheten för de kommunen finns till för och det ökar också tryggheten för medarbetare att veta att det finns ersättare vid frånvaro som kan jobbet.

Under 2019 var kostnaden för vikarier i Lekebergs kommun 20 317 tkr och kostnaden för att ordinarie personal som arbetat övertid och fyllnadstid var 3 874 tkr. Om uttaget av övertid och fyllnadstid kan halveras och istället täcka det arbetstidsbehovet med anställda som höjt sysselsättningsgraden, kan det vara möjligt att reducera lönekostnaden med ca 1.130 tkr per år.