Brunnsvatten ska undersökas

Arbets- och miljömedicin ska undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i dricksvattnet i enskilda brunnar. Alla brunnsägare kan kostnadsfritt delta.