Askan från kraftvärme måste tas tillvara på ett mer hållbart sätt

I dag energiåtervinns ungefär hälften av Örebro läns kommunala avfall i kraftvärmeverk och blir till fjärrvärme och el. Att genom förbränning återvinna energi ur det avfall som inte går att materialåtervinna är ett effektivt sätt att se till att avfallet kommer till nytta. Samtidigt är det så klart viktigt att det sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

Vårt sätt att bryta ändliga naturresurser ur marken, använda dem och sedan slänga bort dem är varken hållbart eller ansvarsfullt. Vi behöver bryta det här gammalmodiga sättet att slösa med jordens resurser och i stället skapa en cirkulär ekonomi där vi använder råvarorna om och om igen.

Varje år skickar svenska kraftvärmeverk 150 000 ton flygaska, som uppstår när rökgaserna från förbränningen renas, till ett nedlagt kalkbrott utanför Oslo. Askan innehåller miljöfarliga ämnen, men också värdefullt kalium, kalcium och natrium. Trots detta utvinns inga av dessa råvaror ur den lagrade askan och Naturvårdsverket konstaterade i höstas att det här inte kan betraktas som återvinning, utan klassas i stället som deponering.

Hanteringen av askan är inte bara problematisk för den lokala miljön i Oslofjorden. Kalium, kalcium och natrium bryts i dag i gruvor med klimatbelastande metoder. När dessa ämnen inte återvinns måste nya salter utvinnas, vilket medför ökade koldioxidutsläpp. Det är speciellt allvarligt när det gäller kalium, som är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel och oumbärligt för att vårt moderna jordbruk ska kunna producera den mat vi behöver.

På lång sikt måste vi minimera mängden avfall som förbränns. Men eftersom världen fortfarande fylls på varje dag med produkter som är tillverkade på ett sätt som inte gör det möjligt att återvinna materialen, kommer vi att behöva förbränna avfall under många decennier framöver.

Många kommuner är både leverantörer av avfall till kraftvärmeverken och användare av den fjärrvärme och el som produceras. Därför måste Örebro läns kommuner ta ansvar för att askan hanteras på ett hållbart sätt. Och det finns alternativ. Vi på miljöföretaget Ragn-Sells har utvecklat en teknik som gör det möjligt att utvinna salterna ur askan, samtidigt som miljögifterna tas om hand. Allt detta med metoder som ger mycket begränsade klimatutsläpp.

Vi vill uppmana länets ansvariga kommunpolitiker att inleda en dialog om hur askan från länets kraftvärme ska tas tillvara på ett mer hållbart sätt. Tillsammans måste vi vända på alla stenar och skapa en cirkulär ekonomi där råvaror och resurser kommer till nytta om och om igen. Bara så kan vi nå klimatmålen.

Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells

Relaterade artiklar:

Slutreplik: Använd resurserna om och om igen (2022-03-03)