Utrivningen av kvarndamm prövas – nu i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd till att ta upp ärendet om Järle kvarndamm.