Utrivningen av kvarndamm prövas – nu i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd till att ta upp ärendet om Järle kvarndamm.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil