Fiberläget i länets glesbygd mycket sämre än rikssnittet

Även om fiberutbyggnad pågår på många håll ligger länet långt under rikssnittet när det gäller hur många hushåll i glesbygd som har fiberanslutning.