Centern leder de heliga korna till slakt

Kommunpolitikerna i Lindesberg har rest sig mot Region Örebros beslut om att lägga ner jourlinjerna i kirurgi och ortopedi på lasarettet. Eller ja, de flesta kommunpolitikerna. Skrivelsen om återöppnande som skickades in till regionen saknade underskrifter från Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Ingen är förvånad över frånvaron från Socialdemokraterna. Trots allt är det tredje gången beslutet har övervägts och man vill därför nu komma i mål med nedstängningen. Det är däremot underligt att Centerpartiet övergett parollen om att “hela länet ska leva” och sitt tidigare, väldigt kraftfulla, ställningstagande.

I Lindenytt 2016 kunde vi läsa hur Centerpartiet tog stark ställning för att akuten på Lindesbergs lasarett skulle hålla öppet även nattetid för kirurgi och ortopedi. Helena Vilhelmsson, dåvarande distriktsordförande, nuvarande riksdagsledamot beskrev nedstängningen som ”att stänga ortopedi och kirurgi i Lindesberg nattetid, hade varit som att gå över ån efter vatten.”.

Torbjörn Ahlin gick steget längre i sin kritik mot beslutet och sa ”Hade det här förslaget gått igenom vore det ett svek mot människor på landsbygden i vårt län. Bor man i Ställdalen t ex, är det tryggt att veta att Lindesbergs lasarett har service för dig, dygnet runt.” Vidare skriver han att ”det är inte rimligt om man ser till de försämringar och den oro det hade åsamkat våra medborgare, och till viss del redan gjort. Centerpartiet vill ha god sjukvård i hela länet”.

Nu är det däremot annat ljud i skällan och Ahlin själv är den som är med och genomför detta ”svek”. Den som undrar vad som fått Centern att byta hållning behöver inte göra någon vidare djupdykning i frågan. Det är faktiskt inget som har förändras i själva frågan i sig utan vad som har förändrats är Centerpartiet.

Tidigare satt Centerpartiet i opposition men nu efter valet 2018 sitter de med och styr tillsammans med Socialdemokraterna, i både region och kommun. Att partier måste kompromissa i politiska samarbeten kan ibland uppfattas som en kovändning, men att det skulle gå så här fort för Centerpartiet att inte bara vända på kvigan utan även leda sina heliga kor till slakt var det nog ingen som förväntade sig.

Liberalerna delar Torbjörn Ahlin och Centerpartiets tidigare hållning om att den här neddragningen är ett svek mot människor på landsbygden. Tillsammans kan vi se till att det som nu skett blir ogjort. Därför hoppas jag att Centerpartiet hittar tillbaka till sin tidigare ställning och stödjer Liberalernas förslag om att återupprätta jouren.

Willhelm Sundman (L) Oppositionsråd, Region Örebro län

Relaterade artiklar:

Svar till: Willhelm Sundman (L) (2021-03-17)

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Bygg ingen vindkraftpark vid Grytenområdet i Degerfors

Under kommunstyrelsen senaste möte informerade Eolus Vind AB om den tänkta vindkraftparken vid Grytenområdet i västra Degerfors. De 12 vindkraftverken blir 250 meter höga och kommer synas vida omkring. Vi i Centern har nu diskuterat planerna om att bygga fler vindkraftverk i Degerfors och anser att det inte ska byggas fler än vi redan har.

Planerna att bygga en vindkraftpark väster om Gryten, detta vackra rekreationsområde sätter vi oss emot, det är flitigt använt. Området har många vandringsleder även vindskydd med grillplatser samt möjligheter för övernattning om någon vill prova på att campa i vildmarken. I skogen har många nyttan av att plocka bär och svamp, det blir inte mycket kvar av den ytan på grund av säkerhetsavstånden runt området.

Dessutom finns det närboenden i Gryten och Strömtorp alldeles för nära dessa komplex som påverkas av ljudet från verken då det ofta är västlig vindriktning.

Att bygga i skogen är också olämpligt eftersom ljudet där bärs längre än vid byggnationer på åkermark, sjöar och hav. Ett stort problem som också finns är skuggorna som bildas i samband med vingarnas rörelse, det förekommer också ljud när vingarna passerar stolpen.

Vi har redan vindkraftverk i kommunen som ofta ställer till problem för att underhållet inte fungerar.

Det finns också vindkraftverk i västra delen vid Bäckhammar. Så vi har inte sagt helt nej när vi fått frågan förut.

Vi är inte emot vindkraftverk men de bör placeras där de påverkar boende och miljön så lite som möjligt.

Utred istället möjligheterna att bygga vindkraftverk utefter stora vägar där det redan nu finns vägljud och trafik. Där är också närhet till att bygga vägar för att lättare få fram materialet till vindkraftverken.

Birgitta Höjer, Centerpartiet i Degerfors

Stabil internetuppkoppling nödvändig för ett levande län

Digitaliseringen och alla de digitala tjänster som följer förutsätter en stabil internetuppkoppling oavsett var i Örebro län man som invånare bor. Det är därför av stor vikt att Regionen följer och uppnår de nationella målen för bredbandsutbyggnad i länet.

Utbudet av digitala tjänster ökar ständigt. Vi ser det inom hälso- och sjukvården för av/ombokning av besök och informationsinhämtning, inom kollektivtrafiken för köp av biljett och inom e-handeln då alltfler varor kan beställas hem. För att dessa tjänster ska fungera behöver såväl privatpersoner som företag i länet ha tillgång till stabilt bredband. 

En säker bredbandsuppkoppling är alltså i många fall helt avgörande för att privatpersoner och företag ska kunna nyttja digitala tjänster och för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera, vilket är extra viktigt ur säkerhetssynpunkt och i krissammanhang.

Vi måste ta hänsyn till att ett flertal hushåll idag bara har tillgång till bredband via kopparnätet, som håller på att nedmonteras. Regionen måste noga följa den nationella planen för nedmonteringen av kopparnätet eftersom det påverkar både privatpersoner och företag, framför allt på landsbygden.

Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnad vilket bland annat innebär att år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Alla ska ha tillgång till stabil internetuppkoppling oavsett var i länet man väljer att bo eller vara verksam. Det är en förutsättning för att hela länet ska kunna leva och utvecklas.

Det är viktigt att vi följer upp bredbandsutvecklingen i vår Region kontinuerligt och jag har därför lyft frågor kring detta i form av en interpellation till ansvarigt regionråd Nina Höijer (s) till Regionfullmäktige.

Oskar Svärd (M) Kommunalråd, Kumla 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Blir det nedrustning nattetid även i Karlskoga?

För att få ekonomin i balans beslöt Hälso- och sjukvårdsnämnden i september 2019 att reducera antalet arbetade timmar under kvällar, nätter och helger inom området jour och beredskap.

Tjänstemännen visade att det under 2018 endast hade gjorts 26 operationer på operationsavdelningen nattetid i Lindesberg. De beslöt därför att ta bort primärjouren på akutmottagningen i Lindesberg. De rådde närapå enighet om detta i nämnden. Först efter en längre tid uppdagades det att nämndens ordförande inte presenterat verksamhetens hela omfattning. Mellan klockslagen 17.00 och 07.00 behandlades dessutom 2 585 ytterligare patienter av kirurgjouren på akutmottagningen och 1 175 mellan 21.00 och 07.00.

Representanter för de nio partierna i kommunfullmäktige i Lindesberg har nu uttalat stöd för att primärjouren i kirurgi ska återupprättas. Det är emellertid svårt att få stöd för detta hos de flesta regionpolitikerna.

Men när det nu uppdagats att det ursprungliga motivet till indragningen inte håller så har regionens ledning skapat ett nytt motiv. Vid ett möte nyligen med områdeschefen hävdade hen bestämt att AT-läkarna, som ofta går jour, har en alltför kort utbildning.

Vi har en annan uppfattning. En AT-läkare har studerat på universitets läkarlinje i 5,5 år varav hälften teori och hälften praktik. De har då en läkarexamen. Därefter får de söka ett så kallat AT-block för allmäntjänstgöring i 18-24 månader. De benämns då AT-läkare. Efter att ha fullgjort AT och därpå avlagt skriftligt prov får de söka ett specialiseringsblock och efter totalt 12 år är de specialister. En AT-läkare har alltid bakom sig en specialist som kan nås per telefon och komma direkt om så behövs.

Vi menar att AT-läkarna har den kompetens och omdöme som behövs. Vi finner stöd i att i mer än fyrtio år har AT-läkare med gott resultat bemannat primärjourer på akutmottagningar i hela Örebro län och i resten av Sverige.

Det gäller givetvis även i Karlskoga. Eller finns det i regionens ledning en baktanke att nedrusta även i Karlskoga? Kan det vara så regionrådet för Hälso- och sjukvårdsnämnden tänker när hen i NA den åttonde april skriver att hen ”håller fast vid principen om att alla invånare ska få mesta och bästa möjliga vård för sina skattepengar. Det gäller i hela länet och både i dag och i morgon.” Gäller det också verksamheterna i Karlskoga och Lindesberg?

PS: En viss förändring av läkarutbildningen kommer senare i år men utbildningstiden blir inte kortare. DS

Ingemar Engstrand och Peter Jilke, läkare, Lisbeth Axelsson ekonomi- och IT-chef. (Vi har arbetat på lasarettet i Lindesberg och är nu pensionärer.)

Låt BRT bli en valfråga – i demokratins tecken!

Det är bra när politiker satsar ordentligt, klokt och långsiktigt, i stället för smått, kortsiktigt och dyrt. Örebro är en fin stad att bo och verka i och politikerna gör många bra och kloka insatser. Men inte alltid. Ibland blir det för smått och kortsiktigt, ibland verkar det som om storhetsvansinnet är framme, att omdömet sviktar och det blir helt fel.

Enfiligt för biltrafik för all framtid

Ett exempel på det senare anser vi är det nya stora bussprojektet BRT, Bus Rapid Transit, som politikerna beslutat om och som startas i april. Hela projektet, som kommer att kosta örebroarna många hundra miljoner, innebär speciella bussfiler från Brickebacken till Vivalla med bara enfiliga bilgator för hårt trafikerade Rudbecksgatan och Hertig Karls Allé. Inte bara under byggnadstiden utan för all framtid!

Många politiker har en agenda

Många politiker vill begränsa bilåkandet, vilket de uttrycker både i tal och skrift. Därför anstränger de sig för att göra det dyrt och svårt för bilister att äga sin bil, köra och parkera den. I nya bostadsområden gör man det svårt att parkera, tar bort möjligheten att timparkera för boende och tvingar dem att betala en fast månadsavgift. Detta blir i realiteten en smygskattehöjning, i stället för en timavgift.

Bilismen kommer öka

Många är beroende av bilen för att ta sig till jobbet, handla och att skjutsa barn till skolor och fritidsaktiviteter. Till detta har vi tusentals varu- och firmabilar. Det gäller att göra vår stad framkomlig, skapa alternativa resvägar så att man inte behöver köra genom stan, samtidigt som man satsar på kollektivtrafik och att underlätta för gående och cyklister.

Kontraproduktivt

BRT-projektet är både miljöpolitiskt och ekonomiskt kontraproduktivt. Bilar i långa köer som står stilla, krypkör och sedan tvingas köra genom villaområden och parker där barn befinner sig, blir en ökad trafikfara, miljöbelastning och kostar tid och pengar för örebroarna, förutom de hundratals miljoner som BRT-projektet kostar örebroarna. Utbudet av kollektivtrafik påverkar dessutom inte bilägandet enligt undersökning av Trafikanalys.

Örebro för litet

I världens största städer handlar det i stor utsträckning om att bygga snabb kollektivtrafik både under och över mark. Örebro stad är inte ens nära att bli en storstad. BRT är ett system som är till för betydligt större städer. För Örebro kommun och län är kollektivtrafiken viktig som helhet om det ska ge positiva miljöeffekter.

Våra tre viktigaste argument är:

Orealistiskt. Det är en orealistisk övertro på att bilister kommer att använda BRT-bussar i någon större omfattning i stället för sina bilar. De senare kommer bara bli fler och att då göra enfiliga bilgator av stadens mest trafikerade gator kommer skapa stora problem.

Sämre service. BRT-satsningen innebär också att avståndet mellan busshållsplatserna kommer bli längre och att övrig busstrafik i, till och från kommunen kommer att försämras.

Bättre demokrati krävs. En så viktig fråga för tiotusentals örebroare ska enligt vår uppfattning vara föremål för väljarna att ta ställning till i samband med ett val eller, om så krävs, en folkomröstning och inte ”smygas” undan i komplicerade beslutsprocesser där kommuninvånarna i praktiken haft mycket svårt att påverka.

Vi föreslår nu berörda politiker att omgående stoppa upphandlingen av projektet och att ta fram ett bättre beslutsunderlag. Vidare att man gör en marknadsundersökning där man frågar bilisterna om varför de använder sina bilar och vad som skulle få dem att ställa bilen kvar hemma och åka buss i stället.

Därefter förslår vi att man inbjuder till ordentlig demokratisk debatt med väljarna för att inför valrörelsen 2022, lägger fram de förslag de vill driva och som vi väljare kan ta ställning till när vi väljer vilket parti vi ska rösta på.

Om detta inte sker inom kort, kommer vi försöka genomföra kilometerlånga manifestationer längs hela Rudbecksgatan och Hertig Karls Allé, efter tillstånd av polisen och med anpassning till coronaregler. Vi tror att det i så fall kommer att uppmärksammas inte bara av lokalpressen, utan även av rikspressen. Vi överväger också att driva detta juridiskt, där vi i så fall kommer att ifrågasätta den begränsade möjlighet som kommuninvånarna haft att överklaga beslutet. Vi kommer också pröva möjligheten till en folkomröstning om så krävs.

Vi hoppas verkligen att vi inte ska behöva ta till dessa åtgärder utan att politikerna nu stoppar projektet och gör en omstart vad gäller demokratiprocessen.

Trafikupproret i Örebro: Anders Carlsson, Stefan Hideblad, Åke Jansson, Lars Johansson, Birgitta Lertséus, Hannah Ljung, Göran Wickström

Låt inte staten överge samhällets postservice!

Samhället är i omvandling, och så gäller även hur vi kommunicerar. Förändringen går långsamt och vi befinner oss nu mellan