Satsa på kollektivtrafiken – ödelägg inte

Kollektivtrafiken hamnar lätt i skymundan i debatten och bland de politiska prioriteringarna, men för många länsinvånare, så är det något som verkligen påverkar i vardagen. Kanske hade man räknat med att bilen var nödvändig för delar av familjen, för att ta sig till sina arbeten, men man hade nog räknat med att barnen i familjen skulle kunna ta sig med kollektivtrafiken, här har det skett stora förändringar runt om i länet och många familjer har drabbats av detta. I vissa kommuner har detta tvingat fram olika lösningar och det önskvärda vore om kommuner tillsammans med region fann gemensamma lösningar för att underlätta. Problemet är, att kollektivtrafik är kostsamt, det är svårt för regionerna med den nuvarande finansieringen, att göra annat än att effektivisera, ta bort och ändra linjer.

Visst, vi kan inte åka med stora bussar halvtomma i länet men regionerna behöver göra allt i sin makt för att finna nya lösningar, andra lösningar som innebär verkliga alternativ till bil. Länsinvånarna behöver detta och för att möta klimatmålen hade det krävts stora satsningar på en utbyggnad, där är vi inte nu. För att kunna göra större satsningar på kollektivtrafiken, så behövs det ett helt annat regeringsunderlag. Det behövs en regering som har en klarsynt, medveten plan med landets möjlighet att resa och förflytta sig. Det finns länder i Europa, som vi borde dra lärdom av.

Vänsterpartiet har alltid varit pådrivande gällande kollektivtrafiken, den anropsstyrda trafiken är ett av de exempel som vi också föreslagit en vidareutveckling av. Den har på sina ställen i länet börjat användas flitigt, vilket är en signal om att man både behöver och vill använda alternativ. Kruxet är nu, ett det blir för kostsamt. Här menar Vänsterpartiet att vi har något att arbeta vidare med.

Vi vet att dagens avgifter inom både kollektivtrafiken och inom färdtjänsten, drabbar människor och gör att människor behöver prioritera bort eller annorlunda. För många blir det billigare och smidigare att ta bilen, i synnerhet om man är flera som ska åka tillsammans, detta trots att drivmedlen blivit dyra över tid. Därför fortsätter Vänsterpartiet att agera när det kommer förslag om att höja taxorna, vi går inte med på detta eftersom vi vet att det påverkar människors redan hårt ansatta ekonomi.

En annan kollektivtrafik är möjlig och nödvändig!