Landsbygdens bönder kan bli valets förlorare

De som läser denna ledare känner till EU-valets resultat. Jag känner en stark oro för att detta val påverkar landsbygden och dess viktiga bönder på ett negativt sätt. Visserligen är å ena sidan Ukrainas motstånd mot Ryssland och klimatkrisens snabba lösning överordnade allt annat när det gäller att få landsbygden och dess näringar att lyfta i hela EU. Å andra sidan är de ekonomiska stöden till landsbygdens boende, service, infrastruktur och livsmedelsproduktion nödvändiga för att få ett hållbart samhälle i konkurrens med inte minst USA och en del andra länder.

Min rädsla grundas konkret på att de yttersta högerkrafterna stärkts i valet med politiska krav på en kraftigt minskad EU-budget, radikalt reducerat klimatstöd och minskad prioritering av regional- och landsbygdsstöd. Krav på att helt lämna EU finns i samma partier. Även om man i längden inte kan basera en utveckling på stora statsstöd till näringar och regioner så behövs de ett antal år framåt mer än någonsin för att klara den nödvändiga omställningen av all livsmedelsproduktion. Dessutom behöver stöden till jordbruk och landsbygd göras om så att de inte ensidigt gynnar storskaliga producenter.

En ökad andel av markerna för livsmedelsproduktion inom EU hotas idag även beroende på längre och frekventare perioder med torka. Översvämningar tillhör också de växande hoten. En effekt bör bli att obrukade jordar i norra Europa åter tas till vara och stöds mer effektivt från EU. Med tanke på de ökade problemen inom växtodlingen behövs en total genomgång av jordbruksstödet. Det bör också ges en form som utvecklar hållbara grödor och produktionstekniker.

Av bland annat dessa anledningar bör med fördel de nordiska ländernas EU-parlamentariker samordna ett nödvändigt arbete för att motverka de nämnda och sannolika effekterna av valresultatet. Vi behöver utöver det sagda stimulera framväxten av nya generationer av jordbrukare, gynna en långtgående förädling av produktionen och främja kooperativa system av nordisk modell.

Vi har inte lång tid på oss att utveckla EU:s jordbrukspolitik till en överlevnadsnäring. 21 nyvalda svenska parlamentariker – sätt i gång kampen!