Våra tankar kring utredning och beslut i BUN om medborgarförslaget om ändrade tider i förskolan

Både utredningen och påföljande beslut i BUN, gällande medborgarförslaget kring ändrade tider i förskolan, visar att man inte lyssnat på oss medborgare. Varken verksamheten eller politiken.

Vi är en grupp föräldrar som jobbar med förslaget, träffar politiker och sprider information via media och FB. I beslutet från BUN anser man att medborgarförslaget är besvarat. Det anser inte vi! Vi önskar inte fler timmar – vi önskar valfrihet i form av ett alternativ!

Idag gäller att föräldralediga och arbetslösa har rätt att ha sina barn på förskolan 15 timmar per vecka och i Laxå kommun har man valt att förlägga timmarna 08-11 fem dagar per vecka. Vårt önskemål är att det ska finnas ett alternativ, att kunna lämna barnen fem timmar per dag under tre dagar per vecka. Vi ber alltså inte om en utökning av antal timmar, inte om att ta bort nuvarande tider och vi är öppna för att timmarna förläggs på ett sätt som fungerar så bra som möjligt för verksamheten, men gärna i dialog med oss föräldrar.

Vad är då problemet med nuvarande tider? Vi är många familjer i Laxå kommun som vittnar om framför allt stressen som nuvarande tider medför. Vi har valt att öppna upp om våra egna upplevelser av situationen inför beslutande politiker och tjänstemän, i ett försök att skapa förståelse för familjer i den situationen. Vi har fått bekräftelse på bekräftelse om att vi inte är ensamma, genom samtal med många andra föräldrar och genom en enkät. Vårt medborgarförslag är det tredje som lämnats in med samma syfte under senaste åren.

Att hämtning sker precis före lunch ökar stressen som den korta vistelsetiden redan skapat. Ur barnets perspektiv skapar hämtningen dessutom ett utanförskap. Det luktar gott, kompisarna står redan i kö till maten och själv står barnet påklädd i hallen och väntar. I verksamhetens utredning står att man inte ”observerat något utanförskap” kopplat till hämtningen i samband med lunch. Då undrar vi, vem har man frågat? Har man ställt frågan till barnen, hur det känns att inte få äta med sina kompisar, eller har man ställt frågan till den förälder som möter barnets frågor och funderingar på vägen hem?

Utredningen av medborgarförslaget genomfördes av skolchef och rektor. I utredningen ingår en barnkonsekvensanalys, där det framgår att man utgår från de barn som är inskrivna i förskolan. Vi föräldrar menar att dagens vistelsetider även i hög grad påverkar det yngre syskon som ännu inte är inskriven i förskolan. Detta perspektiv bortser man helt från i utredningen.

Utredningen ger bilden av en förskola som lyckas nå uppsatta mål, trender som går åt rätt och barn som presterar bättre. Förskolans roll är uppenbarligen väsentlig för att Laxå kommuns barn ska få goda uppväxtvillkor och en trygg framtid. Utredningen trycker mycket på de goda resultat som uppnås i förskolan just nu, men vi vill poängtera att våra barn är mer än sina prestationer!

Samtidigt som förskolans roll i barnens utveckling är avgörande, så belyser man i utredningen vårdnadshavarens ansvar för barnets utveckling och uppfostran, och risken för att det är föräldrarnas behov som kommer att styra vid införande av en alternativ vistelsetid. Skolchef och rektor menar vidare att föräldrarnas argument för medborgarförslaget i hög grad vilar på missuppfattningar.

Även om vi lagt många timmar på att läsa in oss i ämnet så är vi ödmjuka inför det faktum att vi inte kan alla begrepp inom förskolan. Visst finns det risk för att vi använt fel uttryck när vi pratat om innehållet i den pedagogiska undervisningen eller barnens sociala samspel. Det är rock inte vår roll att kunna allt det. Vårt uppdrag som föräldrar är vi däremot säkra på. Vi ser till barnens bästa och sätter dem i första rummet! Det är just det som det här medborgarförslaget handlar om. För bortom verksamhetens syfte och mål finns något annat. Livet. Vi anser att våra barns framtid avgörs mer utifrån den helhet barnet får med sig från start i form av trygghet, kärlek och omsorg. Med nuvarande vistelsetider försätts familjer i en omöjlig situation där vi slits mellan att ge våra barn möjlighet att gå i förskolan och att ta dem ur förskolan pga både vår egen stress och barnens upplevelse av situationen. Vi trycks in i en mall som ska passa för alla och vi ser ingen utväg. Detta är inte våra barns bästa! Oavsett hur goda resultat nuvarande vistelsetider ger så kvarstår faktum, det passar dåligt för många familjer och våra barn kommer att missa tid i förskolan eftersom föräldrar väljer att hålla sina barn hemma i olika stor uträckning, i vissa fall hela terminer.

Vi väljer inte att lägga ner all denna tid och energi på att kämpa för en förändring för att det skulle gynna vår egen bekvämlighet. Vissa av oss har inte längre 15 timmars barn, men kämpar ändå, för vi vet hur det är att vara i situationen. När man i utredningen använder uttryck som att ”det finns risk att man som förälder låter sina egna behov styra vistelsetiderna”, ja då är det lätt att tolka det som att man som förälder antas sätta sina egna behov före sitt barns och att man berövar sitt barn en dräglig framtid genom att inte lämna barnet i förskolan varje dag under sin föräldraledighet. Kanske finns det en oro för att föräldrarna skulle vila eller roa sig medan barnet är på förskolan? Återigen, vi ber inte om fler timmar, bara en annan förläggning av dem.

Vad resulterade då utredningen i? Beslutet blev, istället för att införa ökad valfrihet, att utöka tiden i förskolan men förlägga den om fyra timmar per dag under fem dagar per vecka, och genomföra detta när det finns utrymme inom nämndens ram. Förslaget innebär att det blir dyrare att genomföra beslutet, då man räknat på lunch fem dagar per vecka istället för tre. Dessutom räknar man med att två extra pedagoger behöver anställas. Det redovisas dock inte i utredningen varför, eller hur dessa pedagoger skulle fördelas över Laxås fem förskolor. Genom beslutet anser vi att chansen att det genomförs minskar pga kostnaden som extra lunch och extra pedagoger medför.

Det finns så mycket mer vi skulle vilja bemöta i utredningen, men egentligen spelar det ingen roll. För utredningen utgår från perspektivet barnen som är inskrivna i förskolan, och hur de (barnen på 1-5 år) ska utvecklas mot mål. Utredningen missar dock essensen i frågan. Den handlar om att skapa förutsättningar för en dräglig situation för småbarnsfamiljer i Laxå kommun. Där man får ett visst mått av valfrihet att styra sina egen tillvaro utifrån familjens behov.

Eftersom vi nu inser att verksamheten och BUN inte har hörsammat oss sätter vi nu vår tilltro till den politiska majoriteten i Laxå kommun och kommande beslut i KS och KF. Att sätta ner foten för hur stort inflytande verksamheten ska få över medborgarnas liv. För vem är förskolan till?

Vi vädjar till er att se helheten. Värna om oss barnfamiljer, utan oss finns inget Laxå kvar. Se till att vända utvecklingen och locka hit fler barnfamiljer! Låt inte Laxå kommun bli den enda kommunen som inte har viss valfrihet i tiderna. Skapa rubriker! Laxå Kommun satsar på barnfamiljer! Sätt Laxå på kartan som kommunen som lever upp till sina egna ord och satsar på trivsel på riktigt.

”Alla som bor och verkar i Laxå kommun idag, och i morgon, ska ha det bra och må bra. En trygg och trivsam plats för hela livet, från de första stapplande stegen ända till ålderns höst” (Välkomstbroschyr Laxå kommuns hemsida)

Vill ni jobba för att uppnå trivsel i kommunen, vara en plats dit man som barnfamilj vill flytta, ja då har ni en av de viktigaste frågorna här, varsågoda!

Ibland kostar det mer att inte satsa!

Nu har ni också en fin chans att visa era medborgare att ni lyssnar och att det lönar sig att lägga ner tid och engagemang i sina hjärtefrågor. Visa att ni ser oss! Det kan ge ringar på vattnet så att fler vill och vågar engagera sig när man ser att det faktiskt går att påverka till det bättre för sig och sina medmänniskor. Är det inte det vi alla vill ha? En kommun där människor är engagerade och hjälps åt? Inte en plats där man skyller på ”kommunen” och att ”ingen lyssnar”? I princip alla föräldrar som uttalat sig i frågan, har gjort det i förtroende till oss i arbetsgruppen. Man vill vara anonym för att man känner en rädsla för att öppet uttrycka sina åsikter. Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Till sist vill vi avsluta med ett citat av Håkan Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande där han kommenterar projektet Sveriges bästa skola (Vårt Laxå nr 1 2023).

”En bra skola är inte bara ett folkhälsoprojekt, som motverkar barns och ungdomars utanförskap med vad det kan innebära i en förlängning av missbruk och kriminalitet, utan är den viktigaste faktorn för ett samhälles attraktivitet, som medverkar till att företag etablerar sig här och människor flyttar hit.”

Vi tycker att Håkan säger det bra. Nu är det upp till bevis!