NPF-säkrad skola är bra för alla elever

Att NPF-säkra undervisningsmiljön/matsal i Lekebergs skolor, samt ännu mer individfokuserad utbildning gynnar alla barn och vuxna då man skapar en bättre studiemiljö och tar hänsyn till varje individs förutsättningar. För oss i Centerpartiet är detta mycket viktigt. Det handlar om arbetsmiljön för alla som vistas i skolan.

Ungefär tio procent av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det inkluderar tillstånd som adhd, autism och språkstörning, dyslexi, dyskalkyli, motoriska problem samt tics och Tourettes syndrom. Det är vanligt med kombinationer av NPF-diagnoser.

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Det handlar helt enkelt om att vi planerar efter de elever som behöver det mest. Vi kommer att märka att denna planering gynnar alla elever.

Lärande och hälsa är inte två motparter som konkurrerar med varandra. De är två delar i en helhet som behövs för att skapa en skola där utbildningen är tillgänglig för alla. De är inte heller ordnade i turordning. Ofta tänker man att hälsa är en förutsättning för lärande, men lärande kan också ge hälsa. Lärande är en friskfaktor som stärker elevernas hälsa. Vårt uppdrag är utbildning och för att alla ska lyckas med sin utbildning behöver vi tänka både och, inte antingen eller – eller en i taget. En förutsättning för att ”NPF-säkringen” ska fungera är att alla som arbetar på skolan har kunskap och en tydlig agenda för lektionen på tavlan. Det ska förklara syftet med arbetsuppgiften som också ska ha tydlig början och ett tydligt slut.

Centerpartiet vill att Lekebergs kommun inför en NPF-säkrad skola, som är bra för alla elever.