Ta ansvar för alla flickors rätt till utbildning!

Den 1 mars är det FN:s Internationella dag mot diskriminering och vi vill passa på att rikta ljuset mot diskrimineringen av flickor runt om i världen. Trots att rätten till utbildning är en universell mänsklig rättighet går 118 miljoner flickor världen över miste om sin skolgång. Som unga kvinnliga studenter vet vi vikten av en bra utbildning som gett oss våra möjligheter för en bra framtid. Vi ser inte det här perspektivet i media eller den politiska debatten. Nu senast läste vi Utrikesdeklarationen och blev oroade över att det ingenstans talas om kopplingen mellan flickors utbildning och utveckling. Därför vänder vi oss till utrikesministern och bistånds- och utrikeshandelsministern med en uppmaning att i högre grad satsa utvecklingsbiståndet på att säkerställa flickors rätt till utbildning runt om i världen, i hopp om att de får tillgång till samma utbildningsmöjligheter som vi.

I dagens svenska samhälle är det en självklarhet att flickor har samma rätt till utbildning som pojkar. Så har det inte alltid varit. Tidigare generationers strider har lett fram till att vi, unga flickor i Sverige, idag har samma möjligheter att utbilda oss som pojkar. Vi vill att samma rätt ges till flickor utanför Sveriges gränser runt om i världen. Utvecklingsbiståndet syftar till att långsiktigt förbättra levnadsstandarden i omvärlden genom att till exempel stärka rätten till utbildning. Det skulle vara en skam för svensk biståndspolitik att överge denna vision.

Utvecklingsbiståndet ska möjliggöra för individer och samhällen att bygga upp ett eget hållbart skyddsnät som ger trygghet och leder till självförsörjning på längre sikt. Rätten till utbildning är en viktig byggsten i strävan att möjliggöra denna självhjälp. Humanitärt bistånd är en nödvändig men kortvarig lösning på långvariga problem, medan utvecklingsbiståndet och flickors utbildning läker samhället från grunden inför framtida prövningar.

Många länder har potential att utvecklas till mer inkluderande och jämställda samhällen, men är idag djupt ojämställda. Genom att erbjuda utbildning och engagera en av de största grupperna i samhället, nämligen unga flickor, blir den idag outnyttjade kvinnliga resursen en del av landets arbetspool. Kvinnor får egna inkomster som stärker deras självständighet och möjliggör beslutsfattande och deltagande i samhället. Samtidigt kommer landets BNP och skatteintäkter öka. Med en stabilare ekonomi kan landet tillföra nya resurser för att fortsätta att stärka de lokala och regionala skolorna. Levnadsstandard kommer på sikt att höjas för alla medborgare i landet, inklusive unga flickor.

Under höstterminen har vi i The Hunger Projects ungdomsgrupp lärt oss om hur isolering från skolgång leder till hunger och fattigdom. Ju längre tid som flickor går i skolan, desto lägre är risken för barnäktenskap och tonårsgravidet. Samtidigt som utbildning minskar risken för tidigt giftermål och barn, ger det möjlighet till att få ett bra jobb, vilket ökar chansen till en självständig ekonomi. Det leder till att flickor och unga kvinnor får friheten att fatta egna beslut i livet utan att vara beroende av männen i huset, precis som vi, unga kvinnor som fått utbildning i Sverige, har privilegiet att göra.

Utbildning lägger grunden till flickors självständighet och ett mer jämställt samhälle. Med detta följer en förbättring av landets ekonomi då basen för arbetskraften breddas. Men framför allt är utbildning en mänsklig rättighet som alla flickor i världen ska ha tillgång till, precis som vi har. Därför vänder vi oss till utrikesministern och bistånds- och utrikeshandelsministern och ber er stärka utvecklingsbiståndet och rikta det mot rätten till en jämställd utbildning som möjliggör för unga kvinnor att förverkliga sina drömmar!