Hela Bergaskogens naturreservat med utegymmet stängs av den 19 februari. Foto: Peter Eriksson
Utegym i Bergaskogen. Foto: Peter Eriksson

Hela Bergaskogen stängs av ända fram till sommaren

Med start den 19 februari genomför Lekebergs kommun skötsel- och underhållsåtgärder i Bergaskogen i Fjugesta. Hela Bergaskogens naturreservat stängs under arbetet.

Avstängningen gäller hela området, även utegymmet. Det skriver Lekebergs kommun på sin hemsida. Det som ska göras är att byta stolpar och belysningsarmaturer i elljusspåret och belysningskabeln ska grävas ner i marken. Även så kallade skogsvårdande skötselinsatser ska genomföra enligt den skötselplan som finns.

Motionsspåret ska breddas till den ursprungliga bredden på 2,5 meter. På ställen där spåret har vuxit igen ska det läggas ett nytt lager stenmjöl. Arbetena beräknas pågå fram till sommaren. Under tiden kommer hela Bergaskogen att spärras av. Toaletten i utkanten av reservatet kommer dock att vara öppen. Av säkerhetsskäl ombeds alla att respektera avstängningarna.

Gallring och röjning

De skogsvårdande insatser som utförs syftar till att skapa öppen blandskog av ek, andra lövträd och tall med gott om döende och död lövved, i huvudsak asp. Åtgärden sker genom gallring/röjning av främst gran men även en del mindre lövträd samt frihuggning av de större ekarna.

Gynnar naturen

Detta ska gynna både markflora, fåglar, fladdermöss, insekter samt mossar och lavar. Arbetet kommer att ske med både röjsågar och motorsågar i skogen under skötseln, samt traktor med kärra. Därför vill kommunen inte att allmänheten vistas i naturreservatet under tiden det är stängt.