Väg 767 invid Fåsjön på sträckan mellan Born och Järnboås är inte längre huvudled enligt ett nytt beslut från länsstyrelsen. Foto: Privat
Väg 767 invid Fåsjön på sträckan mellan Born och Järnboås. Foto: Privat

Kommunen kritiska mot ändrade trafikföreskrifter

Nora kommun vill att länsstyrelsen omprövar beslutet om att ändra de lokala trafikföreskrifterna för väg 767, som inte längre är huvudled.

Kommunen lyfter fram i en skrivelse till länsstyrelsen att väg 767 är särskilt viktig för att tillskapa och upprätthålla goda kommunikationer inom, till och från kommunen. Längs sträckan finns även utvecklingsområdet Järnboås samt ett utvecklingsstråk för bostadsbyggnation.

Kommunen menar att förändringen av vägens status är ogynnsam för den fortsatta utvecklingen av kommunen, i synnerhet för landsbygden norr om Nora tätort men även negativa konsekvenser för grannkommunen Hällefors östra delar i form av Hjulsjö och Bredsjö.

Enligt kommunens översiktsplan är ambitionen att verka för bostadsbyggande i både Järnboås, sträckan längs väg 767, vid ett antal sjöar samt att utöka skolans verksamhet i området samt vidareutveckla verksamhetsområdet. Detta talar för en ökad trafikmängd längs vägen i framtiden, menar kommunen.

Kommunen bedömer att det finns en ökad risk för trafikolyckor längs sträckan när det uppstår en otydlighet var och vilka som ska lämna företräde för vem, speciellt då sträckan haft en viss standard under lång tid. Om Länsstyrelsen väljer att inte ompröva beslutet behöver åtminstone mer tydlig skyltning sättas upp längs vägen vid korsningspunkter för att tydliggöra att högerregel gäller, menar Nora kommun. Det behöver även utredas vilka korsningar som utgörs av utfarter och vilka som utgörs av korsningar så att det finns en klarhet i var högerregel gäller och var väjningsplikt gäller.