Säkra sjöfartens framtid

Inom de kommande tre åren står sjöfartsbranschen inför en akut utmaning – att rekrytera minst 2 200 personer till olika befattningar ombord för att säkra en effektiv och hållbar transportinfrastruktur. Denna uppgift kräver en samordnad insats från både staten och näringslivet för att säkerställa en framgångsrik kompetensförsörjning.

Sjöfarten spelar en avgörande roll i vår globala ekonomi och handelsvägar. Nio av tio varor som importeras eller exporteras fraktas sjövägen. Sjöfart är ett oslagbart alternativ vid transporter av stora mängder gods och det är även energieffektivt. Ett enda normalstort fartyg på Östersjön tar last motsvarande 500 lastbilar men behöver bara en tjugondel av bränslet.

Enligt en rapport från Transportföretagen står sjöfartsbranschen inför en växande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Utmaningen är tydlig: stora pensionsavgångar gör att sjöfartsbranschen behöver rekrytera minst 2 200 personer till olika befattningar ombord de kommande tre åren för att möta kraven på en effektiv och konkurrenskraftig sjöfart.

Sjöfartsbranschen, såväl i den privata som statliga sektorn, behöver tillsammans med utbildningsinstitutioner, näringsliv och myndigheter se över hur utbildningsprogrammen ser ut för blivande sjömän. Idag är utbildningsvägarna långa och det är i vissa fall svårt att skapa praktikplatser för studenterna, och det behöver bli enklare att kunna växla mellan land- och sjöjobb som exempelvis förälder under småbarnsåren.

Det krävs även en ökad medvetenhet om de karriärmöjligheter som sjöfartsbranschen erbjuder. Att få arbeta med att köra stora fartyg eller att meka med stora maskiner är många ungdomars framtidsdröm, det visar den undersökning bland ungdomar som Sjöfartsverket nyligen genomfört. Men kunskapen är låg om hur utbildningsvägarna och sjölivet ser ut. Detta är en sak för oss gemensamt i branschen att ta tag i.

Det är också viktigt att sprida kunskapen om att det finns oerhört många fler yrken än befälhavare och fartygsingenjörer/maskinister som behövs inom sjöfarten. På sjön kan du även jobba inom andra yrken som till exempel elektriker, kock och alla yrken inom hotellnäringen som färjorna erbjuder. För att säkra sjöfartens framtid och möta den växande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft måste alla parter agera. Sjöfartsbranschens stora rekryteringsbehov förutsätter bland annat;

1) fler utbildningsplatser inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen som leder till karriärer inom sjöfarten;

2) Kvalitetssäkrade utbildningar som följer den tekniska utvecklingen i branschen. Förutom återkommande fortbildning av lärarkåren förutsätter det investeringar i rätt teknik; och

3) En vilja och förmåga att löpande anpassa regelverket för att kunna möta behoven i branschen. Genom att samarbeta och investera i utbildning och praktikplatser, informationsspridning och goda arbetsförhållanden ombord kan vi säkerställa en hållbar kompetensförsörjning och stärka sjöfartsbranschen som en vital del av vårt samhälle.