Frihet och bättre stöd när KD formar familjepolitiken

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. När andra partier använder familjepolitiken som redskap för integration eller för att få ut folk i arbete, så är vi kristdemokrater tvärtom tydliga med att familjen är ett mål i sig. I början av november samlades KD-ombud från hela landet för att diskutera och rösta om partiets familjepolitik framåt. Resultatet var beslut om närmare 90 förslag för mer frihet och bättre stöd till landets familjer.

Vilka förutsättningar som ges i början av livet har enormt stor påverkan på hur det senare kommer att gå. Föräldrarnas roll är oumbärlig och med det följer ett stort ansvar. Det är i familjen som kärlek förmedlas och goda värderingar förs vidare till nästkommande generationer, vilket är grundbulten för ett tryggt samhällsbygge.

Debatten präglas idag av den våldsvåg som sköljer över landet. Inte heller vi i Örebro är helt förskonade. Regeringen tar nödvändiga krafttag i rättspolitiken, men långsiktiga lösningar kräver att vi tar oss an grundorsakerna – och det börjar i familjen.

Det är lättare att bygga trygga barn än att laga trasiga vuxna. Trygga familjer formar trygga barn. Det handlar både om ekonomisk trygghet och att samhället erbjuder rätt stöd i tid till de barn och föräldrar som har behov. Föräldrar vet också bättre än oss politiker hur de själva ska lägga sitt livspussel, vi ska därför ge goda förutsättningar snarare än pekpinnar i familjepolitiken.

Av våra närmare 90 förslag för Sveriges familjer vill vi bland annat:

Bygga ut föräldraförsäkringen från dagens 13 månaders föräldraledighet till 19. Föräldrar bör få full frihet att själva disponera föräldradagarna som de vill, utan kvotering. Utöka familjerådgivningen. Småbarnsåren innebär ofta en påfrestning på relationen och nyblivna föräldrar bör därför erbjudas gratis rådgivning, för att stärka relationen till varandra. Möjliggöra språkförskolor dit barn som inte talar åldersadekvat svenska ska kunna remitteras. Förstärka stödet till barn med NPF-diagnoser. Barn med neuropsykiatriska diagnoser eller andra sociala svårigheter måste få bättre stöd i tid. Vi föreslår därför ett stärkt samarbete mellan socialtjänst och skola. Skärpa vårdgarantin i Barn- och ungdomspsykiatrin. Rätt insatser i tid är ofta helt avgörande och därför måste vårdgarantin skärpas.

KD har alltid varit partiet som ser familjens egenvärde, snarare än som redskap för högre politiska mål. Mer tid för barnen, fler förebyggande insatser och mer frihet för Sveriges och Örebros familjer. Det är ledorden när vi lägger grunden för framtidens familjepolitik.