Vi vill ge lärarna rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb

Många är säkert medvetna om att det råder lärarbrist i Sverige, speciellt inom vissa skolämnen, exempelvis teknik och fysik. Ca 15 procent av landets utbildade lärare har valt att arbeta med annat, de flesta uppger att de lämnat yrket på grund av dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor. Kommunerna har ett stort ansvar att vara goda arbetsgivare, lärarbristen kommer inte att kunna åtgärdas om lärarna väljer andra yrken. Det är heller ingen hemlighet att många elever i Hallsbergs kommun saknar gymnasiebehörighet när de avslutar grundskolan. Självklart påverkas skolresultaten av tillgången på behöriga lärare.

Vi Sverigedemokrater undersökte lärarbehörigheten i en skola i Hallsbergs kommun. På pappret hade 73 procent av skolans undervisande personal en lärarlegitimation, men eftersom lärare som var legitimerade i exempelvis samhällskunskap även undervisade klasser i exempelvis biologi var andelen missvisande.

Vi räknade, klass för klass, antalet ämnen där undervisande lärare hade rätt behörighet. Flera klasser på skolan hade lärare med rätt behörighet i endast 38 procent av ämnena (dvs i 6 av 16 ämnen). I övriga ämnen hade de lärare som antingen saknade legitimation i det ämnet eller inte hade legitimation alls. Medelvärdet bland skolans klasser var att ha legitimerade lärare med rätt behörighet i 55 procent av ämnena.

Det torde vara ganska självklart att en person som saknar utbildning i ett ämne inte kan lära ut det lika bra som en person som är utbildad i ämnet. Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att kommunen satsar på att ha så hög andel lärare med rätt ämnesutbildning som möjligt, som dessutom får tillräckliga förutsättningar för att göra ett bra jobb, att de vill stanna kvar inom yrket och i kommunen.

Sverigedemokraterna i bildningsnämnden i Hallsberg föreslog därför att den här typen av statistik borde göras för alla skolor i kommunen varje läsår, för att få ett mätvärde som på sikt ska leda till högre kvalitet och därmed en förbättring av skolresultaten. Vårt initiativ röstades ner av samtliga övriga partier, förutom M som tyckte att förslaget var bra i bildningsnämnden, men som sedan lade ner sina röster när ärendet var uppe som en motion i kommunstyrelsen.

De andra partierna vill alltså inte veta hur stor andel av elevernas lärare som är behöriga i det ämne som de undervisar i. Vi väntar nu på att vår motion ska behandlas i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna ger inte upp hoppet om skolan, vi ska ge ungdomarna alla möjligheter att lyckas. Därför vill Sverigedemokraterna uppmärksamma hur viktigt det är att kommunen aktivt arbetar för att ge eleverna den undervisning de har rätt till. För att kunna ge eleverna behöriga lärare måste kommunen erbjuda lärare en bra arbetsmiljö och bra villkor, men framförallt ska lärarna få rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Med nuvarande politiska styre, som under lång tid jobbat för att vara bland Sveriges billigaste skolor, blir det nog tyvärr svårt att ge lärarna det.