Mer skyddad skog inte lösningen på vår tids utmaning

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste vi inom skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer.

För att främja biologisk mångfald är en del av skogen i landet formellt skyddad. Skogsägare sätter också frivilligt av en del av sina skogar för naturvårdsändamål, vilket kan innebära att skogen lämnas orörd eller att skogsägare bedriver aktiv skötsel för att förstärka naturvärden. Därutöver tas alltid anpassad miljöhänsyn vid alla skötselåtgärder i den skog som brukas.

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att den frivilligt avsatta skogen i Örebro län ökar. Vid utgången av 2022 var 36 100 hektar av den produktiva skogsmarken i Örebro län frivilligt avsatt, vilket kan jämföras med 34 600 hektar 2021. Därutöver fanns vid utgången av 2022 också 26 600 hektar formellt skyddad skog, vilket även det är mer än under 2021.

Vi på Holmen eftersträvar att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. När vi skördar lämnar vi alltid miljöhänsyn och i genomsnitt lämnas 10–15 procent av ytan opåverkad. Fem procent av Holmens produktiva skogsmark avstår vi frivilligt från att bruka och ytterligare fem procent sköts med anpassade metoder. I dessa områden gör vi insatser för att främja biologisk mångfald, exempelvis återskapande av våtmarker eller kontrollerade bränder för att skapa död ved.

Samtidigt måste det också finnas tillräckligt med skog som brukas. Vår tids största utmaning är att möta behoven från en växande befolkning samtidigt som vi behöver minska vår negativa klimatpåverkan genom att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart. För att klara denna gröna omställning behöver vi bruka skogen mer, inte mindre.

När träden växer i en brukad skog binder de in koldioxid, vilket är bra för klimatet. Genom att använda mer träråvara snabbar vi på omställningen från fossila alternativ och ökar den positiva klimateffekten ytterligare. När vi bygger i trä lagras dessutom kolet i våra hus och hem under lång tid.

Utmaningen ligger därför i att öka skörden i den brukade skogen och samtidigt säkerställa att det finns livsmöjligheter för alla skogens arter.

Lösningen är inte att skydda mer skog, utan att vidareutveckla strategier och metoder för att öka naturvärdena både i den stora mängd skogsområden som redan är avsatt och i den skog som brukas. På så sätt kan skörden öka över tid samtidigt som alla naturligt förekommande arter kan fortleva i skogslandskapet.