Bo Åkerling (C) är ordförande för den nya landsbygdsdelegationen i Örebro kommun som har till uppgift att se till landsbygdens bästa i de kommunala besluten. Foto: Sofie Isaksson

Kommunens landsbygd i fokus för nya delegationen

Örebro kommun har ett landsbygdsprogram som ska ligga till grund för många olika beslut. För att säkerställa att det följs och att landsbygden inte glöms bort finns landsbygdsdelegationen, som sjösattes vid årsskiftet.

Under tidigare mandatperiod har landsbygdsfrågorna haft en egen nämnd i Örebro kommun. Efter att den politiska organisationen gjorts om efter senaste valet 2022 ligger frågorna numera under en delegation, utan beslutande makt och budget, men med en ihärdighet att se till att landsbygdsperspektivet kommer till sin rätt i de kommunala besluten. Bo Åkerling, C, tidigare nämndordförande, är ordförande för landsbygdsdelegationen.

– Det första året har till stor del handlat om att hitta formerna för delegationens arbete. Vi är 13 politiska ledamöter som sammanträder en gång i månaden och nu har vi börjat hitta formerna för hur vi ska jobba framåt, säger han.

Synpunkter och egna frågor

Delegationen ska även initiera egna landsbygdsfrågor och är just nu engagerade i framtiden för Glanshammars bygdegård.

– Vi har ställt frågor om vad Futurum som äger fastigheten har för planer. Det är en viktig samlingsplats för bygden som vi måste värna om, säger han.

Delegationen har även tittat närmare på bygden runtom Glanshammar, Rinkaby och Lillkyrka och kommer härnäst att fördjupa sig i Hampetorpsområdet.

– Vi tar in information från tjänstemännen i kommunen som jobbar med frågor som berör respektive område och kan sedan komma med synpunkter, säger Bo Åkerling.

Ständig dialog

Politiker och tjänstemän inom andra nämnder och förvaltningar kan också ta hjälp av landsbygdsdelegationen kring olika förslag och beslut, något som skulle kunna utnyttjas i ännu större utsträckning än i dag, enligt Bo Åkerling.

– Vi har ständig dialog med våra partikamrater i andra nämnder om vad som är på gång och om det finns beslut som påverkar landsbygden, säger han.