”KD sviker sina väljare i region Örebro län”

De senaste decennierna har det hänt mycket inom kärnkraftsutvecklingen och många innovativa projekt pågår för att kärnkraften ska fortsätta att vara en viktig del i framtidens fossilfria energisystem. En sådan innovation är SMR, ”Small Modular Reactor”, som översatt till svenska helt enkelt blir ”liten modulär reaktor”. I Sverige är tekniken intressant, inte minst på grund av de problem vi har med energiförsörjningen. Det är exempelvis otillförlitlighet i energisystemet, skyhöga elpriser, brist på el och beroende av andra länders export till oss vilket försvåras vid olika typer av problem, exempelvis kriget i Ukraina, som tydligt visar känsligheten i systemet och på marknaden. En oansvarig energipolitik innan 2022 har inneburit nedstängning av kärnkraftsreaktorer, vilket skapat svårigheter i Sverige gällande elen.

Sverige kan år 2050 behöva dubbelt så mycket el som idag, ungefär 150 TWh mer än idag för att vara ett konkurrenskraftigt land som samtidigt uppnått klimatmålen, med en digitaliserad industri och elektrifierad transportsektor. Vi behöver ha ett samhälle där vi har kvar en världsledande industri och kan transportera oss runt om i landet på nya sätt. Vi behöver ha beredskap, försörjnings- och utvecklingsmöjligheter och därför också en större egen energiproduktion i Sverige.

Globalt räddar kärnkraften klimatet från två miljarder ton koldioxid – varje år. Det är 40 gånger så mycket som Sveriges totala årliga koldioxidutsläpp.

I internationell jämförelse ligger Sverige efter när det gäller utveckling av SMR, även om intresset är stort och växande hos oss. Många andra länder i både väst och öst ligger före. En kärnkraftsexpert menar (före valet 2022) att det beror på den sviktande politiska viljan tidigare i Sverige. I och med valresultatet och samverkan 2022 är vi tillsammans med regeringspartierna tydligt inriktade på en positiv riktning för att gynna kärnkraften, detta gäller även SMR.

I Sverige rapporterades i september 2022 att politiker i Karlskoga, Norrköping och Uppsala planerar för SMR i de egna kommunerna eller i närområdet. KD i Karlskoga gjorde SMR till en valfråga. Man vill satsa på SMR för att det långsiktigt kan lösa energiförsörjningen. Politiker i Karlskoga tror att överskottet kan användas på annat håll och uttalar ”Vi ligger centralt i elområde 3, så vi kan vara med och stabilisera elnätet i hela regionen. Sedan när det gäller fjärrvärmen så är den på väg att byggas ihop med Degerfors. Även Degerfors kan alltså bli försörjd med värme från vår reaktor.” Svebio nämner dock Örebro som en mer tänkbar plats sett till storlek.

I region Örebro har vi Sverigedemokrater lämnat en motion där vi föreslår att Region Örebro län undersöker förutsättningarna för en framtida etablering av SMR-reaktor i Örebro län. Både M och L kommer att yrka bifall på vår motion i regionfullmäktige, helt i linje med sina partier på nationell nivå. Regionpolitikerna för KD föll däremot för grupptrycket från S och röstade ner vårt förslag om SMR.

Det är beklämmande att KD i region Örebro går stick i stäv med sina partikamrater i riksdagen och i Örebro läns kommuner. I KD:s klimatpolitiska rapport från 2022 föreslås att förutsättningarna för etablering av SMR i Sverige ska stärkas, exempelvis genom att ansökningsavgifter ska anpassas till den mindre skalan som en SMR har. I Tidö-avtalet står “Förbuden i miljöbalken att tillåta nya reaktorer på andra platser än idag och ha fler än tio samtidigt i drift tas bort”.

KD-politikerna i region Örebro län är uppenbarligen så rädda för att mista sina tunga politiska poster, som de har tack vare sitt minoritetsstyre ihop med S och C, att de hellre går emot det egna partiet i en så stor och viktig nationell fråga som detta.