En demokrati måste acceptera makten granskas

Ett väl fungerande samhälle vilar på tanken att alla dess invånare och medborgare ges möjlighet att organisera sig, ifrågasätta och påverka tillsammans med andra. Centerpartiet är ett liberalt parti som tror på människors egen inneboende förmåga att göra fria val och så länge vår frihet inte skadar vår nästa skall vi ges möjlighet att göra våra röster hörda.

Sverige är ett av de länder i världen där människors förtroende och tillit till varandra och till våra institutioner fortfarande är som högst. Forskning visar att det är just med hjälp av tillit vi bygger väl fungerande samhällen. Litar vi inte på varandra så kommer vi ha svårt att acceptera påbud om gemensam handling i krissituationer och sådant som kräver gemensamt fokus av många, som exempelvis klimatutmaningen. I fråga om att bygga och bevara tillit är civilsamhället en oerhört viktig samhällsaktör.

Vi i Centerpartiet är övertygade om att de allra flesta politiker vill ha ett samhälle som bygger på givande samverkan mellan offentlig sektor, privat näringsliv och ett starkt civilsamhälle. För att detta ska vara möjligt och ge bästa möjliga utfall så behöver vi ha en förståelse för våra organisationers unika villkor och förutsättningar.

Det civila samhället med föreningar, nätverk, församlingar med mera har många roller att spela i vårt gemensamma samhällsbygge. Allt från att erbjuda en meningsfull fritid, skapa kulturupplevelser, ge socialt stöd, möta människor i kris till att vara viktiga opinionsbildare och granskare av makten. Det civila samhällets roll som röstbärare och opinionsbildare är inbyggt i själva organisationsformen. En förening kan hjälpa människor att hitta rätt stöd bland samhällets offentliga insatser och samtidigt kritisera det offentliga, det är en del av uppdraget.

Därför måste vi som är en del av makten acceptera att bli granskade av civilsamhället, vi borde till och med välkomna det! Organisationerna kommer inte alltid tycka som vi, vi kommer ibland anse att de är besvärliga och de kommer att gå ut offentligt och uttrycka sin åsikt. Det måste vi kunna hantera och välkomna om vi vill fortsätta leva i ett demokratiskt land med hög tillit.