Fokus på rätten att utvecklas genom hela livet!

Temat för årets dyslexivecka har en stark anknytning till Europaåret för kompetens 2023, som är ett initiativ från EU. Syftet är att stimulera ett livslångt lärande. Bakgrunden till satsningen är den snabba förändring som vårt samhälle går igenom. Förändringen beror bland annat på digitalisering och på att vi måste ställa om till ett mer miljövänligt sätt att leva. Det påverkar arbetsmarknaden, och behovet av arbetskraft med rätt kompetens är stort. Men rätt kompetens är också viktig för att vi fullt ut ska kunna delta i det moderna samhällslivet.

Under årets dyslexivecka sätter vi fokus på rätten att utvecklas och lära genom hela livet! Detta gäller alla, även personer som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Vi vill påminna politiker och andra beslutsfattare om alla som behöver mer tid, mer stöd och fler alternativa vägar till utbildning och utveckling. Många är de som inte fått tillräckligt stöd och hjälp i vårt skolsystem och därför inte klarat av att få godkända betyg i nian och kunnat fortsätta till gymnasiet och vidare till annan utbildning!

Det är så oerhört viktigt att fånga upp barn som har läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt, och göra allt man kan för att hjälpa och stötta. Detta för att de ska få en så god chans som möjligt att komma vidare i skolsystemet och klara en gymnasieutbildning, och i förlängningen få ett jobb. Inte som det ofta fungerar nu när problemen blir akuta i nionde klass och man riskerar att inte få godkända slutbetyg och först då sätter in alla tillgängliga medel!

För de som ändå inte hinner eller klarar alla kurser måste det finnas både en andra, tredje och fler chanser! Människor är olika det som passar en passar inte alla. Det behövs många olika sätt att komma vidare i sin utbildning/utveckling så att man kan få ett arbete och få vara delaktig i samhället på samma sätt som alla andra. Det är också viktigt att kunna ”lära om” senare i livet då arbetsmarknaden och jobben förändras i en rasande takt. Vägarna till ny kunskap behöver bli fler!

Det behövs satsningar inte neddragningar på grundskola, gymnasium och högskola. Men också på olika former av vuxenutbildningar, yrkesutbildningar, folkhögskolor och studieförbund. Hur ska vi annars kunna fortsätta att utvecklas genom hela livet? Det behövs också satsningar på bibliotek och bibliotekarier som spelar stor roll för vår målgrupps möjligheter att utvecklas och hitta vägar framåt. Det som satsas på utbildning och stöd kommer vi ha igen tusenfalt i samhället när fler får möjlighet att klara sin egen försörjning och kan delta fullt ut i samhällslivet!