”Nu krävs kraftfulla statsbidrag och att politikerna sätter socialtjänsten högst på agendan”

Behovet av personal till socialtjänsterna i det område där Örebro län ingår är akut. Nära åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera och behålla personal. Samtidigt uppger drygt hälften att de har svårt att få resurserna att räcka till att ge individer det stöd de behöver. Läget är akut. Nu krävs kraftfulla statsbidrag och att kommunpolitikerna sätter socialtjänsten högst på agendan.

Det blir allt svårare att få tag på personal till länets socialtjänster. Visions årliga Socialchefsrapport visar att 76 procent av socialcheferna i landsdelen där Örebro län ingår upplever att villkoren för personalförsörjningen är svåra. Motsvarande siffra 2022 var 64 procent. Det är svårast att rekrytera personal till äldreomsorgen och ett vanligt sätt att lösa problemet på är enligt undersökningen att ta in konsulter.

Drygt hälften, 55 procent, av socialcheferna upplever också att de har svårt att få resurserna att räcka till för att ge individer det stöd de behöver och har rätt till enligt lag. Att utsatta människor som behöver stöd riskerar att inte få den hjälp de har rätt till är alarmerande och borde oroa alla politiker i länet.

Samtidigt innebär personalbristen i kombination med nedskärningar i många kommuner att det förebyggande arbetet får stryka på foten. I undersökningen uppger tre av fyra att de har svårt att hinna med att arbeta förebyggande och uppsökande. Det här innebär att socialtjänsten får svårt att möta samhällets förväntningar. Inte minst när det handlar om det förebyggande arbetet mot barn och unga i riskzonen för kriminalitet.

För att åtgärda den allvarliga kris som socialtjänsten befinner sig i krävs kraftfulla statsbidrag. Mer resurser är nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen och för att människor ska kunna få det stöd de behöver. Att inte ge rätt stöd eller att skjuta insatser på framtiden innebär större samhällskostnader på sikt.

Samtidigt har vi länge krävt att lagstiftningen ska ändras så att socialtjänsten får ett tydligt mandat och lagstöd för att arbeta förebyggande. Det behövs ett ska-krav för just förebyggande arbete i den nya lagen, som politikerna meddelat ska komma år 2024. I dag finns inte detta, och i snåriga ekonomiska lägen som vi har och där budgetar samtidigt ska hållas är det tyvärr det förebyggande arbetet som får stryka på foten.

Kommunpolitikerna i länets kommuner har ett stort ansvar. De behöver prioritera socialtjänsten och de medarbetare som varje dag arbetar med att hjälpa människor som befinner sig i utsatthet. För att kunna rekrytera och behålla socialarbetare behöver kommunerna stärka det lokala arbetsmiljöarbetet. Med mer resurser, ett tydligare uppdrag och en bättre arbetsmiljö kan bristen på socialarbetare i Örebro län bekämpas.

Fotnot: Örebro ingår i undersökningen i Östra Mellansverige och dit tillhör även Uppsala län, Södermanland, Östergötland och Västmanland.