Skolor måste ta ansvar för att elever inte diskrimineras

Nu är sommarlovet slut. Många elever ser fram emot skolstarten, men för vissa innebär den en stark oro. Det handlar inte minst om att utsättas för diskriminering. Alla elever har rätt att inte utsättas för diskriminering i skolan – ändå sker det.

Anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om diskriminering inom utbildningsområdet ökar. Vi kan se att elever dagligen utsätts för olika former av diskriminering. Till exempel att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får tillräckligt stöd, eller att elever utsätts för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

DO:s årliga rapport om förekomst av diskriminering och vår dialog med civilsamhället visar att elever som är synliga i sin religion, till exempel flickor som använder slöja, löper större risk än andra att utsättas för diskriminering.

Skolor måste leva upp till diskrimineringslagen

Många vårdnadshavare känner en förtvivlan när deras barn far illa och samtidigt upplever att skolan inte gör tillräckligt. Redan idag förbjuder lagen diskriminering i skolan, men lagen måste efterlevas så att elever får det skydd som avses.

Skolan har ett långtgående ansvar att garantera alla elever en skolmiljö fri från diskriminering. Förutom att utreda och åtgärda vid trakasserier ska skolan även arbeta förebyggande. Många skolor brister i det arbetet.

Som vårdnadshavare har du rätt att ställa krav på skolan att följa lagen. Om skolan, eller dess huvudman, inte agerar kan diskrimineringen anmälas till DO. DO har ökat antalet utredningar som inleds i syfte att verka för att fler som utsätts för diskriminering ska få upprättelse.

Ingen elev ska utsättas för diskriminering i skolan

Till dig som är elev eller vårdnadshavare – vi uppmanar dig att tillvarata dina rättigheter och anmäla diskriminering till DO när skolan inte följer lagen. Till utbildningsanordnare vill vi understryka att lagen ställer krav som måste följas. Ingen elev ska utsättas för diskriminering i skolan. Det är oacceptabelt och måste upphöra.