Så kan det ekologiska jordbruket växa i Örebro län

Klimatförändringarnas konsekvenser blir allt tydligare, den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och spridning av bekämpningsmedel i naturen fortsätter. För att lösa utmaningarna behöver alla hjälpas åt. Konsumenter och offentliga upphandlare i Örebro län kan bidra genom att stödja ekologisk odling och djurhållning, skriver Emma Rung, vd på KRAV.

Sveriges mål är att andelen ekologisk jordbruksmark år 2030 ska vara 30 procent. För Örebro län var den siffran förra året 22 procent. De bönder som redan har ställt om gör en stor insats för en hållbar livsmedelsförsörjning. De säger nej till naturfrämmandekemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, de använder odlingsmetoder som ökar den biologiska mångfalden, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Tack till er!

De KRAV-certifierade bönderna, som i Örebro län står för 76 procent av den ekologiska jordbruksmarken, går dessutom ännu längre. De bidrar bland annat med åtgärder för att motverka övergödning och en striktare reglering av tungmetaller.

För att få en hållbar livsmedelsförsörjning behöver vi minska matsvinnet och äta mer hållbart. Den mat vi producerar behöver tas fram med långsiktigt hållbara metoder, och då spelar djuren på ekologiska och KRAV-certifierade gårdar en viktig roll.

Förra året var 34 procent av alla kor och får i Örebro län ekologiskt hållna. Genom att öka andelen kan bönderna och deras betande djur bidra till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar, vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem och gör oss bättre rustade att klara torka och skyfall i klimatförändringarnas spår.Djur måste hanteras på ett bra sätt, och med KRAV-certifiering uppfylls en rad extra tuffa krav för djurens välfärd. Det gäller bland annat större stallytor och att djuren får möjlighet till längre utevistelse.

Ekologiska och KRAV-certifierade bönder tar ett stort ansvar för att trygga en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men om vi ska klara de stora utmaningarna som klimatförändringen, en minskad artrikedom och kemikalier i miljön måste vi arbeta tillsammans.Sveriges mål är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 procent i offentlig sektor år 2030. Förra året var den siffran 37 procent, vilket är en minskning för tredje året i rad. Här finns stora möjligheter för den offentliga sektorn i Örebro län att vända utvecklingen.

Butiker och konsumenter i Örebro län kan bidra genom att prioritera hållbarhet. Varje val av svenska, närproducerade, ekologiska och KRAV-märkta varor tar oss ett steg närmare ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.