Vad händer om rivningen av dammar fortsätter?

Järle stad kommer att fördärvas genom rivning av Kvarndammen. Det har domstolen bestämt. Myndigheten Naturvårdsverket bär ansvaret för detta. Järle stad med anor från 1500-talet ligger strax sydost om Nora i Örebro län. Järle stad och Bonde byn har kulturmiljö av riksintresse. 1641 konstituerades Järle som ett eget landshövdingedöme – Järle län. Järle fick stadsrättigheter 29 oktober 1642.

Vad har lett fram till denna förödelse? Jo! Att fisken som lever där ska fritt kunna röra sig i vattendraget Järle och Dyltaån med ursprung från Norasjön i norr och fram till Arboga och Mälaren i söder.

Utefter vattensystemet finns industrier och kraftverk. Mellan Norasjön och Ervalla finns två kraftverk. I Järle fanns tidigare ett mindre kraftverk men på grund av den kommande rivningen togs det bort.

Varför börjar man rivningen av dammen vid Järle som ligger i mitten av vattensystemet om nu fisken ska kunna vandra fritt? Varför inte uppströms från Arboga eller vid Hammarbydamnen i den norra delen som håller Norasjön på plats?

Detta beror på EU:s ramdirektiv och att området faller under ett Natura 2000-område. Det innebär att dammen måste rivas enligt Naturvårdsverket. Måsta alla dammar rivas då? Nej, det finns fisktrappor. Fast det går inte då den måste ligga mitt i strömfåran för att fisken ska hitta- menar man. Det finns två forsarmar vid Järle, varav den södra har haft en fisktrappa tidigare. Den har inte fungerat menar Naturvårdsverket. Tacka för det då förfallet av trappan varit totalt. Hela området har varit eftersatt och underhållet är minimalt.

Jag undrar: Varför hittar fisken i Svartån som rinner igenom Örebro då vägen till fisktrapporna? Olika former av fisktrappor finns vid slussen eller slottet.

Helhetssyn och logiskt tänkande tycks vara totalt obefintligt när det gäller detta. Vad är det som är på gång i Sveriges vattendrag och dammar? Vem eller vilka myndigheter har huvudansvaret? Vilket ansvar har de att synliggöra vad som är på gång? Vilka dammar ska rivas och när?

Medborgarna måste få kunskap om detta. Är det taktik att ta en damm i taget så att endast en mindre grupp upprörda medborgare behövet hanteras?

Jag lägger stor skuld på politiker och olika myndigheter som har eller i varje fall borde ha en helhetssyn. När ska Hammarbydammen vid Nora eller dammen vid Axbergshammar eller den vid Oppboga rivas?

Frågan är stor och måste lyftas i hela Sverige. Vad händer med grundvattennivån i närområdena om vattendraget sänks? Vattendammar som kan vara till hjälp när skogsbränder inträffar. Hur kommer rivningar av elkraftverk påverka vår sårbarhet vid krissituationer osv?

Till berörda myndigheter och ansvariga: Svenska folket väntar på ett klarläggande om vad som ska ske, och när och om vilka följderna blir ifall merparten av dammrivningarna fortsätter.