Örebro läns skogar måste klimatanpassas

Klimatförändringarna har redan påverkat vår planet och kommer att göra så än mer framöver. I Sverige kommer den globala uppvärmningen att leda till både mer regn och mer torka, och därför också till mer stressade träd. Träd som inte mår bra klarar inte av att stå emot angrepp från skadeinsekter, svamp och väder på samma sätt.

Just nu är vi exempelvis i det värsta utbrottet av granbarkborre i Sveriges historia. Granbarkborren letar efter stressade granar, borrar sig in i trädet och kallar till sig honor som lägger ägg under barken. När insekterna gnager under barken stryps näringstillförseln och tillsammans med de svampar som följer med insekterna så dödas granen.

Sedan 2018 har 26 miljoner kubikmeter skog dödats av granbarkborren i Götaland och Svealand. Totalt beräknas granbarkborren ha orsakat skador på svensk skog till en kostnad av 14 miljarder kronor sedan 2018.

Klimatförändringarna skapar alltså mer gynnsamma förhållanden för granbarkborren och även flera andra skadeinsekter, vilket leder till att fler träd riskerar att skadas och dö. Konsekvensen blir då dels att träden växer saktare och inte binder in lika mycket koldioxid, dels att vi får färre träd som när de är färdigvuxna kan ersätta fossila produkter som betong, stål och plast.

För att skogen ska klara ett förändrat klimat behöver skogsägare i en ökad utsträckning klimatanpassa skogen. Klimatzonerna flyttar för närvarande norrut med 5–10 kilometer om året. De träd som planteras i dag måste kunna må bra också i framtida klimat.

När ny skog planteras bör skogsägare välja trädslag utifrån de ökade riskerna för stormfällning och trädslagsspecifika skadegörare som följer med ett förändrat klimat. Det är viktigt att plantera rätt träd på rätt plats för att träden ska få bäst förutsättningar att klara sig. För att sprida riskerna är det också ofta bra att blanda in fler sorters trädslag än tidigare. Genom att röja och gallra skogen ordentligt och i rätt tid motverkas också risken för stormskador och snöbrott.

Ett smart och aktivt skogsbruk kan ge oss en skog som både kan stå emot klimatförändringarna och bidra till att de dämpas. Genom att klimatanpassa sina skogar kan Örebro läns skogsägare göra en viktig insats i det globala klimatarbetet och samtidigt öka skogens framtida värde.