Bättre demensvård och ett starkt anhörigstöd i länet

Flera motioner till Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige i Lindesberg under 2000 talet från bland annat Centerpartiet har betonat vikten av en god demensvård, återöppnande av dagvården, som innebär att samverkan med patienten och den anhörige som söker svar på kognitiva problemen ska ske utan väntetider, med kvalitet och med förtroende.

Stöd till anhörigvårdare spelar stor roll både för den äldres vård och omsorg, och inte minst den anhöriges hälsa. Nästan var femte person i vuxen ålder hjälper eller stödjer en livspartner, förälder eller annan anhörig.

Detta är i synnerhet en kvinnofråga och en kvinnofälla eftersom kvinnorna oftast vårdar sin sjuke make/sambo/förälder. Undersökningar visar att cirka 75 – 80 procent av all vård utförs av närstående/anhöriga.

Under senare tid har det genomförts utredningar om regionernas stöd till demenssjuka och om de olika regionernas möjligheter att på minnesmottagningar ta emot den sjuke och deras anhöriga. I Örebro län finns endast en Minnesmottagning vid Ängen i Örebro. I vårt grannlän Dalarna finns fem minnesmottagningar. För Örebro län har detta resulterat i en mycket låg förskrivning av broms-medicin. Alla får inte denna hjälp i tid.

Det skulle vara av stor betydelse för den, i hela vårt län, åldrade befolkning att kunna vända sig till en minnesmottagning på våra länssjukhus i Lindesberg och Karlskoga. Demensteamet på Lindesbergs Lasarett gör ett fantastisk gott arbete, men borde utvecklas och utökas till en Minnesmottagning.

Flera partier har i sitt riksprogram särskilt betonat rätten till dagvård för dem som har en kognitiv svikt. Detta verkar bortglömt speciellt hos socialnämnderna som beslutar om t.ex. dagvård. I några kommuner finns inte idag vare sig dagvård eller demensteam t.ex. inte i Lindesbergs kommun.

Personal inom vård- och omsorg, speciellt inom demensvården bör ha en grundutbildning till undersköterska och demenssjuksköterska, men också påfyllnad av kunskap kring demenssjukdomar.

Hur många kommuner har utbildade Silviasystrar? En uppmaning till kommunerna i Örebro län: Gör yrket undersköterska snarast mer attraktivt med en fortbildning på demensområdet. Ge demenssjuksköterskorna en påbyggnad som Silviasyster!

Bergslagens Demensförening gör med anledning av ovanstående ett viktigt uttalande:

Vi önskar att politikerna i Region Örebro län och Örebro läns kommuner förstår att det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg t.ex. fler Minnesmottagningar på Lindesbergs Lasarett och Karlskoga Lasarett.

Det behövs fler förebyggande hälsoinsatser för äldre t.ex. tillgång till bromsmediciner, tillgång till avlösning för den anhörige.

Det finns tillgång till tryggare vardag och bättre stöd till den som vårdar en anhörig t.ex. tillgång till ett demensteam och tillgång till dagvård riktad till dem med kognitiv svikt.

Det finns tillgång till vidareutbildning för våra undersköterskor och sjuksköterskor på området bemötandet av personer med kognitiv svikt och sjukdom.