Vi vill öka elevers rätt att påverka sin framtida skola

Att leva i en demokrati är fantastiskt och det demokratiska arvet är det finaste vi har. För Lekebergsfemman är det viktigt att aktivt arbeta för skolans demokratiska uppdrag. Enligt skollagen har alla elever rätt att vara med och påverka skolan och sin utbildning. Skolan ska också undervisa om de grundläggande demokratiska värderingar samhället vilar på.

Vi vill stärka Lekebergs elevers rätt att påverka och uppmuntrar till delaktighet. Genom att utveckla ett samarbete mellan klassråd, elevråd och Barn- och utbildningsnämnden i Lekebergs kommun, hoppas vi kunna öka elevernas inflytande samt ge dem ökad kunskap och inblick i hur demokratiskt beslutsfattande fungerar i praktiken. Barn och unga är samhällets framtid och vill vi förbättra skolan måste vi lära oss att lyssna på dem det faktiskt berör – eleverna.

Utbildning och demokrati hör ihop. Desto mer utbildning, desto mer nyanserad världsbild. OECD har visat att högre utbildning är associerad med ökad livslängd, större deltagande i allmänna val och mer stödjande attityder till lika rättigheter för etniska minoriteter. Kunskap är makt och utbildning ger ökad tolerans för sådant som annars skulle kunna upplevas som avvikande och hotfullt. Annan forskning har visat att utbildning kan förklara engagemang i ideella organisationer, politiskt intresse och viljan att nyttja sin rösträtt i allmänna val. Utbildning bidrar till att skapa mer engagerade medborgare. Precis som det finns positiva samband finns det också en negativ effekt vid bristande skolbakgrund. Människor som saknar utbildning har oftare politiska åsikter väsensskilda från de grundvalar samhället vilar på. En misslyckad skolgång och således ett svek från samhället kan ses i samband med antidemokratiska värderingar.

Lekebergsfemman har gett Barn- och utbildningsförvaltningen i Lekebergs kommun i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett ökat samarbete mellan klassråd, elevråd och nämnden kan se ut. Från politiskt håll ser vi gärna en stående punkt med information från elevråden på dagordningen, att elevrådsrepresentanter kan få besöka nämnden samt att vi politiker kan besöka klassråd och elevråd. Att vi hittar kanaler för snabb och smidig kommunikation och underlättar för ett mer direkt informationsflöde. Vi vill sudda ut osynliga barriärer av ”vi och dem”. Tillsammans är vi ett lag som vill och kan arbeta för en bättre och mer demokratisk skola.