Det behövs mer död ved i Örebro läns skogar

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Mångfalden av arter bidrar till att vi människor får mat, frisk luft och rent dricksvatten. Biologisk mångfald bidrar också till ett robust skogsekosystem, så att träden bättre kan stå emot klimatförändringar, extremväder och angrepp från skadedjur.

Samtidigt vet vi att växter och djur påverkas när deras livsmiljöer förändras. När det gäller de arter som lever i skogen så är avverkning av skogar med höga naturvärden en av de främsta orsakerna till att vissa arter blir rödlistade. En del arter trivs helt enkelt inte i de mer intensivt brukade skogarna.

Det är därför oerhört viktigt att skogsnäringen vidtar aktiva åtgärder för att främja biologisk mångfald. En av de viktigaste saker vi kan göra är att öka mängden död ved i skogarna, så att de insekter, vedsvampar, mossor och lavar som har sin unika livsmiljö i vedens olika nedbrytningsstadier kan äta och bo i träet. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är omkring 40 procent av rödlistade skogslevande arter beroende av död ved.

Död ved är dessutom viktig för skogens livskraft, då vissa insekter som lever i död ved är naturliga fiender till olika skadeinsekter. Död ved kan till exempel bidra till att minska mängden granbarkborrar, som enligt Skogsstyrelsen har förstört skog till ett uppskattat värde av 14 miljarder kronor 2018.

Enligt SLU fanns i genomsnitt 6,3 miljoner kubikmeter död ved i Örebro läns skogar under femårsperioden 2017–2021. Det är en ökning med 0,3 miljoner kubikmeter jämfört med perioden 2016–2020. Tidigare än så finns inte data.

I hela Sveriges skogar ökade den döda veden med 11 miljoner kubikmeter mellan de två femårsperioderna. Det är en positiv trend som innebär att skogarna mår bättre.

Den positiva trenden beror till stor del på aktiva insatser från skogsägare. Vanliga åtgärder för att öka mängden död ved är att lämna liggande träd, skapa högstubbar och låta en viss andel stående träd få stå kvar och dö på rot.

Utöver att öka mängden död ved finns andra insatser som skogsägare kan göra för att främja biologisk mångfald. Det kan handla om att kontrollerat bränna skogen genom så kallad naturvårdsbränning, att vid skörd lämna kvar träd längs vattendrag och att vidta särskilda åtgärder i områden med höga naturvärden.

Holmens mål är att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. För att det ska ske behövs mer död ved i skogarna. När du som bor i Örebro län tar en promenad i skogen nästa gång, så kanske du därför ser med lite andra ögon på både vackert fallna träd och konstigt kapade höga träd.