Porr – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan 1945. Skolans läroplaner tar numera upp hur pornografi påverkar våra barn. Nu måste vi arbeta praktiskt så att flickors rättigheter skyddas.

Att skydda kvinnors rättigheter har ett brett stöd över hela världen. I Sveriges nationella strategi över hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra, framgår att porrens beskrivning av kvinnor ska motverkas. Den 1 juli 2022 ändrades läroplanerna så att skolans undervisning ska vara kritisk till porrens våldsinslag, förnedringen av kvinnor och bristen på samtycke. För det är viktigt att arbeta med detta. Våra unga påverkas negativt till exempel av miljontals porrfilmer på internet. I filmerna är våld mer regel än undantag. Kvinnorna förnedras och framställs som objekt som bara är till för mannen.

Barnombudsmannens kartläggning (2020–2021) av porrens inverkan på barn och unga visar att en majoritet av unga 13-16 år inte har konsumerat porr under det senaste året. Men en del gör det och vissa konsumerar mycket. Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt: pojkar söker tidigare upp porr på internet och ser på porr i mycket högre grad än flickor. Pojkars inställning är mer positiv än flickors och det finns ett samband mellan porrkonsumtion och olika problembeteenden som sexuellt våld bland pojkar och utsatthet för sexuellt våld bland flickor.

Porr kan påverka både sexuella fantasier och beteenden. Porren kan flytta gränser så att vi tror att sex ska vara som i filmerna, det vill säga att unga kvinnor gillar det som de utsätts för i filmerna. Mannen ska vara dominant och kvinnan ska ställa upp på allt som visas.

Av kartläggningen framgår att barn och unga anser att utbildning om porr, samtycke, sex, våld i nära relationer är viktigt för att motverka porrens negativa effekter. Vi zontor uppmanar därför ansvariga inom skolorna att möta våra barn och ungdomars behov av en bra sex- och samlevnadsundervisning. Alla föräldrar bör prata med sina ungdomar om hur en bra relation ska vara, om samtycke, sex och om porr. Tillsammans måste vi motverka porrens skadliga påverkan och skydda och stärka våra barn och unga.

Den 8 mars infaller även för Zontas del the Rose Day. Symbolen är en gul ros som betyder vänskap. Denna dag uppmuntras zontor över hela världen att, genom den gula rosen i någon form, sprida kunskap om Zontas viktiga verksamhet. 

Zonta International är en partipolitiskt och religiöst obunden global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter.