Här är det planerade området med projektnamnet Björnamossen. Foto: Zephyer
Vagersta Väg 205, fotomontagen som ger en bild av vindkraftverkens visuella påverkan från olika platser. De röda cirklarna markerar vindkraftverken.

Vindkraft på Björnamossen – planen visas nu på Sjöängen

Just nu pågår samrådsutställning för vindkraftprojektet Björnamossen i Askersunds kommun. Etableringsföretaget Zephyr Renewable finns på plats den 6 och 7 mars för intresserade frågor.

Zephyr Renewable AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark med batterilagring inom parken i Askersunds kommun. Projektet Björnamossen är beläget dryga fem kilometer sydväst om Askersunds tätort.

Samrådsperioden för projektet pågår till den 31 mars 2023.

– Det är väldigt tidigt under samrådet, vi har bara fått in några yttranden, och några har meddelat att de ska inkomma med ett yttrande innan periodens slut, säger Niklas Kamfors, projektledare landbaserad vind, på Zephyr Renewable med huvudkontor i Göteborg.

Kamfors och kollega kommer finnas på plats den 6 mars kl. 12-18 samt 7 mars kl. 10-18 på samrådsutställningen i Askersunds kulturhus Sjöängen, som finns tillgänglig fram till den 7 mars.

Vindparksplanen är planerad att ha maximalt tolv vindkraftverk med en höjd om max 250 meter. De beräknas kunna producera cirka 240 GWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen av el för cirka 48 000 hushåll, beräknat på en snittförbrukning av hushållsel med 5 000 kW/år och hushåll.

Askersunds kommun har pekat ut området som lämpligt för etablering av vindkraft och Zephyr anser att det finns goda möjligheter för vindkraft på platsen.

Samrådsunderlaget ligger till grund för samråd med myndigheter, kommuner, organisationer samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt den allmänhet som kan bli berörd av verksamheten.