Skärpta krav nödvändigt för bättre äldreomsorg

Trots tuffare tider måste arbetet för en bättre äldreomsorg fortsätta. Skillnaderna mellan kommunerna är fortfarande stora. En särskild äldreomsorgslag med tydliga krav skulle bidra till en mer likvärdig äldreomsorg över hela landet.

Vilken vård och omsorg du får som äldre avgörs av var du bor. Skillnaderna handlar inte bara om olika förutsättningar över landet. De beror också på att kommunerna prioriterar väldigt olika när det gäller vilka resurser de lägger på de äldre och personalen. Därför har en statlig utredning föreslagit en särskild lag där kraven på äldreomsorgen förtydligas.

För SKPF Pensionärerna är det uppenbart att det är dags för en äldreomsorgslag med tydliga grundläggande krav som gäller hela landet. Det är nödvändigt för att alla i Örebro län ska kunna få lika bra äldreomsorg, oavsett kommun.

Men alla håller inte med. Kommunernas egen intresseorganisation Sveriges kommuner och regioner, SKR, menar att lagförslaget innebär för mycket detaljreglering och inkräktar på kommunernas självbestämmande. Det är oroande. SKR är en tongivande remissinstans som tidigare lyckats förhindra skärpta regler för bemanningen på äldreboenden. Men den här gången får inte viktiga förslag för god äldreomsorg stoppas.

Äldreomsorgslagen behövs nu mer än någonsin. Sverige går mot sämre tider ekonomiskt och det riskerar att slå direkt mot välfärden. Samtidigt blir antalet äldre som behöver vård och omsorg allt fler. Därmed ökar också antalet anhöriga som oroar sig för sina nära och kära. Mörkertalet för hur mycket tid närstående, barn, barnbarn, släkt och grannar lägger på att täcka upp för en ojämn äldreomsorg är stort.

Många av oss i SKPF Pensionärerna har egna erfarenheter både av att få och att ge omsorg. Vi samlar tillsammans många års yrkeserfarenhet från äldreomsorgen och har själva upplevt tuffa arbetsvillkor, underbemanning och minutstyrda scheman. Men vi vet också att det finns kommuner där det fungerar bra.

De oacceptabla skillnaderna inom äldreomsorgen syns även i Örebro län. När Socialstyrelsen frågar äldre själva vad de tycker varierar resultaten mycket. I Kumla svarar exempelvis 17 procent av de med hemtjänst att de upplever att personalen sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. I Lekeberg är andelen fem procent. Bland de som bor på äldreboende i Lindesberg uppger 22 procent att det är svårt att få träffa en sjuksköterska vid behov, men i Örebro och Degerfors är andelen 11 procent.

Nu måste staten och kommunerna gemensamt ta ansvar för att säkerställa en bra äldreomsorg över hela landet.

Den nya regeringen måste se till att äldreomsorgslagen förverkligas så snart som möjligt. Stoppa inte förslaget med hänvisning till det kommunala självstyret. Lagen tydliggör bland annat att det måste finnas tillräckligt med personal och att det ska vara möjligt att få en medicinsk bedömning av sjuksköterska eller läkare dygnet runt. Alla som bor på äldreboende ska också kunna få en fast omsorgskontakt, precis som de med hemtjänst. Kommunerna måste agera för att en tryggare, säkrare och mer jämlik äldreomsorg här och nu. Det gäller inte minst de som har stora brister. Vänta inte på lagen utan se till att avsätta pengar för de förbättringar som krävs. Satsa på personalen så att fler vill och orkar arbeta i omsorgen – det är avgörande för att klara bemanningen framöver.