Allvarliga brister på särskilt boende för äldre

Personalen som gör medicinska bedömningar har inte rätt kompetens och hanteringen av läkemedel sker inte på ett patientsäkert sätt. Det är två av flera brister som uppdagats på ett särskilt boende i Ljusnarsberg. Nu får kommunen kritik av IVO, som kräver åtgärder.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre. Det konstateras stora brister och att ingen av de hittills granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården på särskilda boenden.

Under hösten gjordes en inspektion i Ljusnarsberg, där det uppdagades att:

– den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.

– dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.

– läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.

– personal som arbetar med patienter i livets slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.

Så här kommenterar Natalie Peart, förste vice ordförande för kommunstyrelsen, med ansvar för sociala och bildningsfrågor:

– Det är allvarliga brister som framkommit och vi jobbar nu med att ta fram en åtgärdsplan. Jag kan inte säga något om vad det kan tänkas röra sig om för åtgärder. Det är ett stort arbete som pågår. Sedan tidigare håller vi även på med att ta fram personliga vårdplaner för alla våra boende och där ska vi presentera ett datum för när det kan vara klart för IVO.

Delar inte IVO:s kritik

Ljusnarsbergs kommun delar inte helt IVO:s kritik, bland annat gällande personalens språkkompetens men tittar givetvis även på denna punkt och vad som behöver göras.

IVO påtalar också i sin kritik att det inte finns tillgång till läkare i tillräcklig omfattning och där kommer kommunen att inleda en dialog med regionen kring hur det ska säkerställas i framtiden.

Senast den 22 februari ska Ljusnarsberg ha lämnat in en åtgärdsplan till IVO.