Birgitta Åberg-Andersson, Ingemar Andersson och grannen Filip Eriksson är hoppfulla om att 5G-masten som planeras på ön kan placeras på ett bättre ställe. De har lämnat in i grannyttranden till bygglovsansökan. Foto: Ann-Louise Larsson

Vinöbor ifrågasätter placering av 48 meter hög mast

Att det sätts upp en 5G-mast har de boende på Vinön ingenting emot - snarare tvärtom. Det de vänder sig emot är mastens placering och bristen på information.

Birgitta Åberg Andersson och hennes make Ingemar är en av flera familjer som skickat in grannyttrande och hoppas nu på att alternativa placeringar utreds.

Redan för tio år sedan var frågan om en mobilmast på Vinön uppe, men den gången gick planerna i stöpet på grund av att Mark- och miljödomstolen sa nej. Nu har frågan åter väckts efter att Net4Mobility HB har lämnat in en byggslovsansökan till Örebro kommun om att få resa en 48 meter hög 5G-mast centralt placerad på ön.

Nu protesterar grannarna och efterlyser dessutom mer information om planerna.

– Vi visste ingenting förrän vi fick ett brev från kommunen där vi som grannar fick möjlighet att yttra oss. Det har dock bara gått till oss som bor närmast. Vi skulle vilja ha ett informationsmöte för alla som bor på ön. Nu skapas oro och spekulationer, säger Birgitta Åberg-Andersson.

Hittat alternativa placeringar

Hon och flera andra närboende har opponerat sig emot placeringen av masten som man anser är för nära bebyggelse. Sedan brevet från kommunen kom har flera markägare varit villiga att släppa till mark på platser som de boende anser är bättre ställen att placera masten på.

– Vi ser nyttan av masten, det är inte det. Men vi vill inte att den ska vara för nära, med tanke på strålningsrisken bland annat, säger hon.

Värnar om öns barnfamiljer

Birgitta engagerar sig i ärendet dels eftersom hon själv är rädd för strålning från masten om den står allt för nära. Men hon värnar också om de barnfamiljer som bor kvar på ön och menar att en för nära mast kan utgöra en hälsofara och dessutom ha en negativ inverkan på fastighetspriserna.

Filip Eriksson är småbarnsförälder och bor i närområdet. Han är oroad över att ha en mast så nära sitt och barnens hem.

– Ön är så pass stor att det borde gå att hitta en plats för masten där ingen störs av den, säger han.

– Med de alternativ som vi har presenterat skulle masten dessutom få en mer central plats mitt i Hjälmaren eftersom tanken är att masten ska täcka hela Vinön och Hjälmaren, delar av fastlandet. Det är viktigt bland annat med tanke på Sjöröäddningen, inflikar maken Ingemar.

Krävs kompletterande uppgifter

Staffan Berg är bygglovshandläggare i ärendet på kommunen. Han uppger att det kommit in drygt en handfull grannyttranden. Kommunen ska nu sammanställa dessa och återkoppla till sökanden.

– Jag räknar med att vi återkopplar inom en vecka. I det här fallet är min bedömning att sökanden behöver lämna in kompletterande uppgifter för att vi ska kunna fatta ett beslut, säger Staffan Berg.

Beslutet om bygglov fattas av byggnadsnämnden och beroende på hur lång tid sökanden behöver för att komma in med sin komplettering kan ärendet avgöras absolut tidigast i januari men troligtvis någon eller några månader senare.

Beträffande platsen kan kommunen uppmana sökanden att utreda alternativa placeringar och presentera de förslag som grannarna inkommit med men enligt lag har sökande rätt att få just den placering som ansökan avser prövad.