Satsa på lokal energiförsörjning för framtida utmaningar

Att det råder elbrist i Sverige är en myt. I norra Sverige produceras ett överskott på el, medan förbrukningen är större i söder. Vad som kan uppstå är effektbrist, vilket innebär att produktionen inte möter efterfrågan vid ett visst tillfälle eller under en kortare tidsperiod. Då behöver vi importera el. När, var och hur elen produceras och konsumeras kommer att påverka elpriset i framtiden.

Vi måste också vara medvetna om att Sverige är en del av en större europeisk elmarknad. De svenska elpriserna har under det senaste året varit högre än vi är vana vid, men jämfört med våra europeiska grannar ligger vi i underkant.

Vi på Linde energi vill lyfta fram fyra områden att prioritera för att vi alla ska stå rustade att möta framtidens utmaningar kopplade till vår energiförsörjning:

Satsa på lokalproducerad och förnybar el

All el vi på Linde energi säljer är ursprungsmärkt och 100 % förnybar. Den el vi producerar kommer från vattenkraft och solenergi. Genom att öka andelen lokalproducerad el från förnybara energikällor minskar vi behovet av att köpa el från andra delar av Sverige och Europa, samtidigt som vi minskar belastningen på överföringskapacitet i elnäten. Ju kortare sträcka elen behöver transporteras för att nå kunden, desto bättre.

Kombinera elproduktion och åkermark

Linde energi byggde år 2020 sin första solpark, Solhagen i Torphyttan, med konventionell teknik i en befintlig fårhage där fåren fortfarande går kvar och betar. Nu färdigställer Linde energi sin andra solpark, Solvallen i Vässlingby. Namnet flörtar med den agrivoltaiska teknik som används och som möjliggör fortsatt brukande av jordbruksmarken för odling av vall.

Mälardalens universitet har tillsammans med Linde Energi och Solkompaniet beviljats stöd av KK-stiftelsen för ett flerårigt forskningsprojekt knutet till Solvallen i Vässlingby. Syftet är att studera produktionen av solel, grödans avkastning och ekonomi.

Kombinationen av odling och elproduktion har potential att ge en effektivare och lönsammare markanvändning, som kan öppna en mångmiljardmarknad för solkraft om konceptet blir framgångsrikt.

Skapa incitament för kunden

Kan vi tillsammans jämna ut energiförbrukningen över dygnet och bli smartare energikonsumenter kommer det på sikt att bidra till en hållbar utveckling och gynna den egna plånboken. Timprisavtal och effekttariffer är exempel på affärsmodeller där du som kund kan påverka dina kostnader i högre grad, just genom att sprida ut din elanvändning över dygnet.

Se potentialen i fjärrvärmen

Eftersom fjärrvärme innebär att du inte använder el för uppvärmning kan den hjälpa till att avlasta elnäten och kapa effekttoppar när det behövs som mest. Då kan elen istället användas där den gör mest och bäst nytta. Dessutom står fjärrvärmen för stabila och förutsägbara priser, då fjärrvärmepriserna inte påverkas av elpriserna i samma utsträckning som andra uppvärmningskällor. Linde energis fjärrvärme baseras på spillvärme från Billerud i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan, vilket gör den till ett av de mest hållbara valen för uppvärmning.

Vi kommer att få vänja oss vid större svängningar i elpriserna framöver. Vår uppgift som energibolag är bland annat att bidra med ökad kunskap och att servera rätt verktyg för att alla ska stå väl rustade för morgondagen. Vi står inför en ny verklighet och tillsammans möter vi den på bästa sätt.

Jens Isemo, vd på Linde energi

Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi