Ett visst byggande på landsbygden behövs!

Vad behövs för en levande landsbygd där självförsörjningsgraden och beredskapsförmågan ska öka samt där den gröna omställningen ska bidra till ett mer fossiloberoende samhälle?

Enligt mig behöver det finnas en mix av brukad jord- och skogsmark, hagmarker med betande djur, farbara vägar samt bebyggelse. Det krävs naturligtvis även pengar samt nedlagda arbetstimmar av människor, med en speciell drivkraft att förvalta de tillgångar som finns. Dessa människor behöver ofta en bostad i anslutning till sin mark eller skog. Vid ett generationsskifte är det vanligt att nya hus på gården behövs. Är det då möjligt att bygga ett boningshus på landsbygden idag?

Enligt jordbruksverkets riktlinjer får hus bara byggas på jordbruksmark om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. En bostad räknas inte som det idag. Dessutom är även hagmark klassad som jordbruksmark. Det gör att man stöter på svårigheter när man vill bygga bland stenar och kullar, där djuren idag betar.

I Jordbruksverkets instruktioner till kommuner och regioner, för att stötta arbetet med att ta fram regionala utvecklingsstrategier och översiktsplaner, står att de ska verka för sammanhållen bebyggelseutveckling och förtätning i samhällen, för motverka utspridd bebyggelse.

När jag pratar med människor på landsbygden vill de naturligtvis inte bygga på en plats som sätter käppar i hjulet för deras kommande verksamheter. De vill välja en plats som inte tar den bästa marken i anspråk.

Självklart ska vi vara rädda om vår jordbruksmark och inte bygga bort den. Men ett visst byggande på landsbygden behövs! Den klassning på jordbruksmark som finns behöver ses över. Markens beskaffenhet samt var i landet vi befinner oss, är påverkansfaktorer som borde vägas in. Ibland kanske individuella bedömningar skulle behöva göras. Att rekommendationerna från jordbruksverket alltid ska vara ”sammanhållen bebyggelseutveckling” är orimligt i ett glest befolkat land som Sverige!

Jag vill att människor som söker sig till landsbygden, för att hjälpa till att öka självförsörjningsgraden, beredskapsförmågan samt bidra till den gröna omställningen ska kunna göra det utan bostadsbryderier. En positiv utveckling med levande landskap kan bidra till en framtid för oss alla. Ibland innefattar det även husbyggande på landsbygden.

Charlotta Englund (C)