Politiker – ni måste prioritera medarbetarna

Kommun- och regionpolitiker i Örebro län formerar sig nu inför kommande mandatperiod. Flera förslag som lyftes under valrörelsen handlar om att stärka välfärden. Men för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb måste det till viktiga reformer.

Dålig arbetsmiljö och otillräckliga resurser är tyvärr vardag för många av våra medlemmar inom välfärden. Det är ett hinder för att utveckla välfärden men också för att åtgärda bemanningen, som är en stor utmaning framöver. Det är svårt att bli en attraktiv arbetsgivare när 50 medarbetare delar på en chef, när arbetsbelastningen ständigt är hög och när man tvingas välja mellan att följa lagen eller att hålla budget.

Vision har 200 000 medlemmar och de är medarbetare och chefer inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplade till välfärden. För att förbättra välfärden ser vi att tre områden behöver prioriteras:

Säkra bemanningen i välfärden

Undersökningar från Vision visar att majoriteten av cheferna ser bemanningen som den största utmaningen. Från årsskiftet fram till sista juli har 4 108 jobb inom socialt arbete i Örebro län publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. Trots bristen på medarbetare har endast hälften av kommunerna en strategi för kompetensförsörjning. Detta bör vara prioriterat för alla partier. Det behövs både insatser för att rekrytera nya medarbetare och åtgärder för att göra arbetsplatserna mer attraktiva så att medarbetarna stannar.

Prioritera arbetsmiljöarbetet

Brister i arbetsmiljön är en stor utmaning på många håll och ett hinder för kompetensförsörjning. Medlemsundersökningar från Vision visar arbetsbelastningen är hög i inom många yrken och att det är ett viktigt skäl till att många vill byta jobb. Vision vill att partierna i länet sätter fokus på arbetsmiljön under kommande mandatperiod. Arbetsbelastningen måste minska och en viktig åtgärd är att säkerställa ett rimligt antal medarbetare per chef.

Resurser och uppdrag måste gå hand i hand

Om inte resurserna finns för att göra ett bra jobb finns inte heller förutsättningar att skapa en attraktiv arbetsplats eller att utveckla verksamheten. Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport visar att kommunsektorn gjorde ett plusresultat på 69 miljarder kronor 2021. Trots stora överskott saknar ändå verksamheter resurser. Att tillsätta resurser till välfärden är nödvändigt för att både klara uppdragen idag, men också för att undvika ökade kostnader för sociala insatser längre fram. Detta måste avspeglas i budgeterna i kommunerna i Örebro län.

Politikerna i regioner och kommuner är många av våra medlemmars arbetsgivare. Våra medlemmar är den kraft som kan utveckla välfärden för att möta framtidens behov och därför måste deras villkor ligga högt på politikernas agenda. När nu en ny mandatperiod inleds måste politikerna se till att ge medarbetarna rätt förutsättningar att utveckla välfärden.

Veronica Magnusson, ordförande i Vision

Emma Bernhult, avdelningsordförande för Vision i Örebro kommun och ledamot i Visions förbundsstyrelse