Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Alla invånare i Örebro län har rätt till en bra och tillgänglig sjukvård som är anpassad efter den enskildes behov. Vi behöver en vård som finns där i alla delar av livet och som är tillgänglig i hela länet. För Vänsterpartiet är det viktigt att vård efter behov går först och att det inte är plånboken eller möjligheten till privata försäkringar som avgör. Man ska kunna lita på sjukvården oavsett vem man är eller vart man bor.

Idag kan vi börja se skillnader beroende på var man bor i länet både när det gäller tillgång till vård och omsorg, där kön, ålder och klass spelar in. Vänsterpartiet har alltid stått i framkant för att försvara tre akutsjukhus och två förlossningar diskussioner om besparingar och nedläggningar kommer upp.

För oss är trygghet och kontinuitet i vården viktigt. Vi försvarar inte länsdelssjukhusen av populistiska skäl, utan för att dessa sjukhus har en utvecklingspotential som kommer att gagna alla invånare i Örebro län.

Centralisering av verksamheter är inte rätt väg att gå utan samarbetet mellan regionens olika verksamheter kan utvecklas mer mellan sjukhusen med lokala sjukhusledningar utan länskliniker, lite som det var förr. Politiken måste också ta ett ansvar för att möjliggöra förbättringar i arbetsmiljön för vår personal vilket skulle underlättas med en bättre närhet till ledningen av verksamheterna. För att få en bättre vård och för att kunna minska vårdköer är det helt avgörande att fler vill jobba inom vården. Lika viktigt är att de som arbetar där idag vill stanna kvar.

Förlossningsvården måste vi särskilt nämna och som behöver förstärkas med fler barnmorskor, barnskötare och barnläkare. Vi kan inte nog understryka behovet av att satsa på en bättre arbetsmiljö och rimliga förutsättningar för personalen för att förlossningsvården ska vara av hög kvalitet. Den som föder barn ska känna sig trygg och få den vård som behövs. Därför anser vi i Vänsterpartiet region Örebro län att Karlskoga lasarett ska fortsätta ha en fungerande förlossningsavdelning och kvinnomottagning. Den nedläggning som skett av majoritetspartierna (S), (C) och (KD) måste återtas snarast.

Psykiatrin har också en viktig roll att fylla. Basen i regionens psykiatri ska vara väl utbyggd i både öppen och sluten vård, med god tillgänglighet på samtliga våra tre akutsjukhus. Tidiga behandlingsinsatser och ett bra stöd under tiden har en stor betydelse för att hindra återinsjuknande av psykisk ohälsa. 

USÖ, Karlskoga och Lindesbergs lasarett är tre enheter som är superviktiga för Region Örebro län och ska vara fullt fungerande akutsjukhus med akutmottagningar, förlossningsavdelningar i Karlskoga och Örebro. Närheten till vården är en viktig trygghets- och en jämlikhetsfråga. Region Örebro län behöver tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningar, öppet dygnet runt, året runt och i egen regi.

Anna Lilja, tredje namn på västra regionlistan, Vänsterpartiet Region Örebro län