Centerpolitik för och med seniorer

Ta vara på kraften bland Sveriges mer än två miljoner seniorer! Hur gör vi Sverige till ett ännu bättre land att åldras i?

Centerpartiet har en god politik för att hantera en situation där vi seniorer utgör en växande andel av befolkningen.

Grundläggande för all välfärd är att skattefinansieringen genereras av att den arbetsföra befolkningen har jobb. Därför måste vi ha ett bra företagsklimat och en hållbar tillväxt. Annars kommer välfärden att urholkas. Allt hänger ihop.

Bland landets över två miljoner seniorer ser livssituationen mycket olika ut. För många behöver situationen förbättras. Många äldre, inte minst ensamstående kvinnor, har för låga pensioner. Centerpartiet var pådrivande i samband med den senaste pensionshöjningen, som var särskilt inriktat på dem med lägst pension.

Det är viktigt att seniorer som – låt mig betona det – vill och kan fortsätta arbeta ska få göra det. Vårt samhälle behöver ta vara på den erfarenhet och klokskap som ett helt arbetsliv gett. Staten kan stimulera detta med lägre arbetsgivaravgifter.

Inte så få av oss seniorer drabbas av kroniska medicinska problem, som högt blodtryck, diabetes, ledbesvär etc. För att minska uppkomsten av dessa besvär är det angeläget att sjukvården sätter in förebyggande åtgärder, t ex hälsosamtal, vilket påbörjats i Region Örebro län under den tid som Centerpartiet ingått i regionmajoriteten.

Dessutom behöver den förstärkning av primärvården som pågår i vårt län fortsätta. De mobila team som inrättats behöver utökas. De bidrar till att fler kan leva ett värdigt liv längre hemma utan att behöva flytta till vårdboende. Innan pandemin hade vår region två äldrevårdsenheter vid vårdcentralerna i Lindesberg respektive Kumla. Om inte pandemin hade kommit så var planen att antalet äldrevårdsenheter i länet skulle ha utökats. Denna plan behöver aktualiseras.

Inom primärvården är det viktigt att utveckla den geriatriska kompetensen. Personer som vill ha fast läkarkontakt ska ges möjlighet till detta.

En god äldreomsorg är ett grundläggande krav. Bland det som behöver utvecklas inom området är kompetensen. Äldreboenden ska ha fasta sjuksköterskor och läkare knutna till sig. På sikt ska personalen inom äldreomsorgen ha lägst undersköterskekompetens.

Äldre ska naturligtvis ges möjlighet att så länge som möjligt bo hemma i eget boende. I samhällsplaneringen är det angeläget att trygghets- och äldreboenden är ett naturligt inslag.

Seniorer har liksom alla andra rätt till ett rikt liv. Tyvärr är ensamhet något som överskuggar tillvaron för många äldre. Här har civilsamhället och kulturen en stor uppgift att nå även de äldre med verksamhet som lyfter tillvaron.

Centerpartiet tar det här med politik för oss äldre på största allvar. Nämnas kan att det seniorpolitiska manifest som tagits fram av partiets nationella seniornätverk har fastställts av partistyrelsen och utgör en integrerad del av hela partiets politik.

Torbjörn Ahlin för Centerpartiets seniornätverk i Örebro län