Alla barn och unga ska ges samma rätt till utbildning

Sommarlovet har precis slutat för många barn och för många andra är det första gången i skolans värld. Politiska reformer under 1900-talet lade grunden för en av världens bästa skolor, en skola som ska ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar. Så är det tyvärr inte längre.

Många barn generellt, men i synnerhet barn som lever i socioekonomisk utsatthet, går idag miste om en bra skolgång. Ett misslyckande inte bara för det enskilda barnet utan också för samhället i stort. I dagens skola är det många elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och en förklaring till detta är det fria skolvalet.

Experimenterandet med privatiseringar har lett till en marknadsskola som förstört möjligheterna för många barn. Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Elevers bakgrund ska inte behöva vara styrande för vilken skola man går i där föräldrar tvingas välja. Resultat har blivit att skolor anses sämre eller bättre samt att skolor har elever med olika bakgrunder såsom föräldrarnas ekonomiska förutsättningar, låg- eller höginkomsttagare, akademisk skolade eller inte. En skillnad på barn är inte en bra förutsättning för ett samhälle som håller ihop och den utvecklingen måste hejdas.

Det räcker dock inte att åtgärda systemfelet med den privatiserade skolan. Skolan måste tillföras mer resurser med satsningar inte bara på undervisning utan också på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd till våra barn och unga. Det är bara så vi kan få en bättre skola som är till för alla. Skolan ska även arbeta för nolltolerans mot kränkningar, mobbing och mot rasism. En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrunder möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid och det måste finnas tillräckliga resurser redan i förskolan. Vi i vänsterpartiet vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna i kommunerna. På så sätt kan pengarna fördelas mer anpassat efter skolornas och framförallt elevernas behov.

Vänsterpartiet vill återupprätta den jämlika och sammanhållna skolan. Det ska inte gå och tjäna pengar på utbildning, som det är idag. Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.

Anna Lilja, distriktsordförande Vänsterpartiet Örebro län