Vi vill både värna och utveckla landsbygden

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Vi kristdemokrater har ett helt landsbygdsprogram med bland annat bättre konkurrensförutsättningar för jordbruket, mindre byråkrati och en kraftigt minskad vargstam i Sverige. Landsbygden är ovärderlig för hela landet och inte minst i Örebro län.

På landsbygden finns energikällorna, mineralerna som behövs i den hållbara tekniken och den växtlighet som tillhandahåller livsmedel, energi, rekreation och inte minst en livsmiljö för de arter som vi delar vårt land med. Kristdemokraterna vill även arbeta för att få upp Sveriges självförsörjningsgrad till 75 procent. Nu vill vi höja engagemanget ytterligare och därför har vi kristdemokrater valt att starta ett fristående kristdemokratiskt bondeförbund, med den tidigare centerpartisten Staffan Danielsson som ordförande. Förbundet kommer att särskilt driva på i dessa frågor som rör partiets landsbygdsprogram.

Även den alltmer ökade stöldvågen på landsbygden måste stoppas. Flera lantbrukare runtom i Bergslagen har drabbats av stölder där gärningsmännen fått med sig mängder med växtskyddsmedel. Sverige ska inte uppfattas som ett paradis för stöldligor. Stöldturnéer ska stoppas och brott ska påläggas med skärpta straff.

Situationen med chockhöjda diesel- och bensinpriser är mycket allvarlig och ohållbar. Det drabbar enskilda människor på lands- och glesbygd men också åkeriföretag, lantbruk och skogsnäring med flera genom prisökningar på nästan allt.

Därför har vi kristdemokrater nu presenterat ett krispaket mot drivmedelschocken som innebär att dieseln sänks med nio kronor litern och bensinen med fem kronor. Mot detta har regeringen gått ut och lovat en sänkning på en krona och trettio öre. Det är inte till stor hjälp, bara till stor besvikelse…

Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela länet. Det offentligas tjänster ska vara väl utbyggda. Den nära vården med bland annat vårdcentraler, mobila team och ambulans inom 20 minuter ska utvecklas för att tillgängligheten ska vara god även om man bor på landsbygden.

Landsbygdens produktion av bland annat livsmedel, energi, skogsbruk och naturmaterial skapar förutsättningar för tillväxt och ska därför värnas och stödjas. IT-kommunikation med fullt utbyggt bredband och fullgod mobiltäckning tillsammans med fungerande kollektivtrafik och god infrastruktur är en förutsättning för att kunna växa och utvecklas. Naturturismen har stor tillväxtpotential. Därför behöver utbudet inom naturturismen stärkas. Tillsammans med företagare och civilsamhället kan länets sevärdheter, naturmiljöer, campingar, stugbyar m.m. stärkas.

Landsbygden är en viktig del av kommunen och det ska finnas likvärdiga förutsättningar oavsett var man väljer att bo. Kristdemokraterna i Örebro kommer att verka för att få fram fler tomter för att underlätta småhusbyggande, gärna i anslutning till busslinjerna på landsbygden. Vi menar också att det ska räcka med att det finns ett godkänt avlopp på landsbygden, inte nödvändigtvis ett kommunalt.

Likaså är närhet till natur, småskalighet och sociala sammanhang viktigt för att människor ska trivas och för en levande landsbygd. Tätorter såsom Garphyttan, Glanshammar, Odensbacken, Stora Mellösa, Brevens bruk och Vintrosa har stor betydelse för omgivande landsbygd och kommunens framtida välstånd.

Vi vill därför främja en god jordmån för de små tätorternas centrum så att de hittar nya funktioner, utvecklas, fylls med liv och rörelse. För en fortsatt positiv utveckling vill vi främja goda kommunikationer, handel, service, bebyggelse och en nära äldreomsorg. Vi vill vara en del av en god tillväxt av de små tätorternas centrum så att de hittar nya funktioner som fylls med liv och rörelse. Tillsammans med föreningslivet och aktiva lokala utvecklingsråd eller byalag får vi delaktighet och engagemang för en attraktiv och levande landsbygd.

En levande landsbygd gör sig inte självt. Engagemanget lokalt finns och behöver tas tillvara, nu är det dags att vi på allvar ser hela landet också från politiskt håll!

Hans Eklind (KD), Riksdagsledamot, Behcet Barsom (KD), Regionråd, Håkan Stålbert (KD), Kommunalråd Örebro kommun