Småföretagen är basen för tillväxt och jobb i länet

Små, livskraftiga företag är basen för vår tillväxt och utgör grunden för vårt välstånd. Fyra av fem jobb skapas i småföretag och i majoriteten av Sveriges 290 kommuner är småföretagen den största källan till kommunernas skatteintäkter.

När allt fler blir äldre, färre är i arbetsför ålder och alltför många står utanför arbetsmarknaden måste vi satsa mer på att underlätta för småföretagare, men då behöver Sverige en ny politisk inriktning och en politisk vilja på både lokal och nationell nivå som gynnar företagande och företagsamhet. Hinder måste bort och riskerna sänkas.

Företag och företagare är beroende av att kunna rekrytera rätt kompetens för att företagen ska kunna växa. Kompetensbristen är så allvarlig att det påverkar konjunkturen negativt. En orsak till det är att utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden är för svag. Utbildningssystemet måste i högre grad anpassas till företagens behov. Det behövs även lägre kostnader för den som ska anställa.

En annan viktig åtgärd är att minska byråkratin. Det har sagts förr men gäller än.

Sveriges höga skattetryck håller tillbaka drivkrafter till jobb, företagande och investeringar och det hämmar konkurrenskraften. Riskerna som det innebär att driva företag är relativt höga. Sverige har höga kapitalskatter som hämmar investeringar och därför bör de sänkas. 3:12-reglerna behöver reformeras för att möjliggöra fungerande generationsskiften.

Sverige och Örebro län bärs upp av småföretagen. De bidrar till vårt välstånd genom skatteintäkter och nya jobb. Småföretagen är viktiga för att hela vårt län ska kunna leva, men också för att enskilda entreprenörer och innovatörers drivkraft ska kunna komma samhället till del. Därför driver vi Moderater på för en politik som förenklar byråkratin, sänker skatter, ökar tryggheten och verkar för att utbildningssystemet bättre ska matcha företagens behov.

Vi Moderater har satt ett ambitiöst mål om att sänka regelbördan med 30 procent och stärka myndighetsservice med effektivare tillståndsprocesser och tydligare tjänstemannaansvar.

Några konkreta åtgärder vi vill införa är:

  • Att sänka kostnaderna för att anställa
  • Att sänka kostnaderna på drivmedel och energi
  • En stabil energiförsörjning genom satsning på småskalig kärnkraft
  • Konkurrenskraftiga skattenivåer för företagande
  • Tydligare koppling mellan utbildningssystemet och företagens behov av kompetens för att kunna växa.
  • Tydliga och långsiktiga besked om ekonomiska förutsättningar, inte minst gällande företagande i välfärden.
  • Fler poliser och stärkt rättsväsende för att bekämpa brottslighet, även den som riktar sig mot företag och handel.

Katarina Tolgfors (M) riksdagskandidat Örebro län

Caroline Elfors (M) kommunalråd Lekebergs kommun

Peter Strömberg (M), kandidat regionfullmäktige

Sebastian Cehlin, oppositionsråd Region Örebro Län

Anna Nordqvist, oppositionsråd Region Örebro Län